ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ZMENY Z?KONA PLATN? OD 01.01.2016

N?rodn? rada schv?lila 24. novembra 2015 n?vrh novely z?kona c. 8/2009 Z. z. o cestnej prem?vke, ktor?m sa z?roven novelizuje aj z?kon c. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Hlavn?m cielom je ?prava niektor?ch ustanoven? o tzv. objekt?vnej zodpovednosti dr?itela vozidla na z?klade praktick?ch sk?senosti od jej zavedenia do praxe, zmena sankci? za prekrocenie najvy??ej dovolenej r?chlosti, prijatie legislat?vnych opatren? na ochranu najzranitelnej??ch ?castn?kov cestnej prem?vky a zohladnenie s?dnej judikat?re v z?kone o cestnej prem?vke. V oblasti evidencie vozidiel sa menia podmienky odhl?senia vozidla na nov?ho vlastn?ka pri jeho predaji.

OBJEKT?VNA ZODPOVEDNOST

Roz??ril sa okruh dopravn?ch priestupkov, za ktor?ch poru?enie s? zodpovedn? dr?itelia vozidla v r?mci objekt?vnej zodpovednosti. Cez tento in?tit?t je mo?n? postihn?t aj poru?enie z?kazu n?kladn?ch vozidiel nad 7,5 tony predch?dzat po dialnici in? vozidl? a nedodr?anie najvy??ej dovolenej r?chlosti pred ?eleznicn?m priecest?m.
- Zaviedla sa pokuta 798 eur za prekrocenie urcenej r?chlosti v mieste dynamick?ho v??enia hmotnosti. Prekrocen?m r?chlosti sa toti? znemo?nuje presn? odv??enie a preta?en? kami?ny po?kodzuj? a nicia cesty.
- Spresnuje sa, ?e na akceptovanie 2/3 platby mus? byt platba u? prip?san? na ?cet uveden? v rozkaze.
- V pr?padoch hodn?ch osobitn?ho zretela mo?no upustit od trov konania vo v??ke 30 eur celkom alebo ciastocne podobne ako v in?ch konaniach ?t?tnych org?nov. (Ide o trovy spojen? s prejednan?m spr?vneho deliktu v pr?pade ulo?enia pokuty po podan? odporu.)
- Upravil sa prechod medzi objekt?vnou zodpovednostou a priestupkov?m konan?m tak, aby sa dr?itel vozidla nemohol zbavit zodpovednosti.

POKUTY ZA PREKROCENIE R?CHLOSTI

Zaviedla sa nov? ?prava sankci? za prekrocenie najvy??ej dovolenej r?chlosti. Sankcie s? diferencovan? do troch ?rovni, pricom v??ka pokuty je z?visl? od miery prekrocenia stanovenej r?chlosti. Pribli?uj? sa t?m sankci?m v r?mci objekt?vnej zodpovednosti. Je mo?n? tie? jasnej?ie a prehladnej?ie urcit konkr?tnu v??ku pokuty s prihliadnut?m na z?va?nost priestupku.
- Zv??ili sa pokuty pre super-cestn?ch pir?tov, ktor? id? v obci viac ako 100 km/h, mimo obce viac ako 150 km/h a po dialnici viac ako 190 km/h. Ostatn? pokuty sa nezv??ili.
- Pri prekrocen? r?chlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obce: pokuta do 100 eur v spr?vnom konan? a do 50 eur v blokovom konan?.
- Pri prekrocen? r?chlosti o 21 a? 50 km/h v obci a o 31 a? 60 km/h mimo obce: pokuta od 150 do 600 eur v spr?vnom konan? a od 30 do 400 eur v blokovom konan? (v minulosti to bolo v spr?vnom konan? do 800 eur spolu so z?kazom cinnosti do troch rokov a v blokovom konan? do 650 eur).
- Za najz?va?nej?ie prekrocenia r?chlosti, v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h, sa zv??ila horn? hranica mo?nej pokuty, pricom sa z?roven stanovila aj spodn? hranica. V spr?vnom konan? je mo?n? ulo?it pokutu od 500 do 1000 eur (v minulosti do 800 eur) a v blokovom konan? od 250 do 800 eur (v minulosti do 650 eur). Pri takomto prekrocen? r?chlosti sa vzhladom na z?va?nost tak?hoto konania ponech?va aj ulo?enie z?kazu cinnosti, a to v rozsahu od ?iestich mesiacov do troch rokov.
- Z poru?en? pravidiel z?va?n?m sp?sobom sa vypustilo prekrocenie najvy??ej dovolenej r?chlosti o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obce.

OCHRANA NAJZRANITELNEJ??CH ?CASTN?KOV CESTNEJ PREM?VKY

- Zaviedlo sa povinn? nosenie pr?lb pre deti prepravovan? na cyklosedacke a na bicykli pevne spojen?m tycou s vodiacim bicyklom, a to aj v obci.Umo?nuje sa detom do 10 rokov leg?lne jazdit na bicykli po chodn?ku, a to len pod dohladom osoby star?ej ako 15 rokov.
- Deti do 12 rokoch sa nesm? ako spolujazdci prepravovat na v?etk?ch vozidl?ch kateg?rie L, ako s? motocykle, trojkolky a ?tvorkolky. (star? z?kon hovoril iba o motocykloch.)
- Osoba na kolobe?ke sa rad? medzi chodcov (rovnako ako osoba na skateboarde alebo kolieskov?ch korculiach), v minulosti v?slovne nebola zaraden? medzi ?iadnym druhom ?castn?kov cestnej prem?vky.
- Spr?snil sa postih pre vodicov za ohrozenie chodcov na chodn?ku a za ohrozenie cyklistov pri obch?dzan? a predch?dzan?. Poru?enie tohto z?kazu je kvalifikovan? ako poru?enie pravidiel cestnej prem?vky z?va?n?m sp?sobom. (Do tejto skupiny sa rad? aj vedenie vozidla s neplatn?m vodicsk?m preukazom z d?vodu neabsolvovania presk??ania z odbornej sp?sobilosti po uplynut? z?kazu cinnosti.) Ulo?it je mo?n? za to v spr?vnom konan? pokutu od 60 eur do 300 eur ( v minulosti do 100 eur) a z?kaz cinnosti do dvoch rokov a v blokovom konan? pokutu do 150 eur ( v minulosti do 50 eur).

PRAVIDL? PRE JAZDU NA VOZIDL?CH TYPU SEGWAY

- Zaviedli sa jasn? pravidl? pre jazdu na samovyva?ovacom vozidle, ako je napr?klad segway,ktor?ch popularita rastie. Uplatnuj? sa na ne analogick? pravidl? ako pri cyklistoch ? povinn? reflexn? prvky pri zn??enej viditelnosti, prilba, dr?anie riadidiel oboma rukami.
- Viest toto nemotorov? vozidlo m??e len osoba star?ia ako 15 rokov. T?to vodici m??u pou?it na jazdu aj chodn?k ? prav? stranu, av?ak iba za predpokladu, ?e neohrozia alebo neobmedzia chodcov a neprekrocenia r?chlost ch?dze. Jazdit sm? len jednotlivo za sebou.

ZMENA DR?BY VOZIDLA A EVIDENCIA VOZIDIEL

Novela reaguje aj na pr?pady fikt?vneho odhl?senia vozidiel na osoby, ktor? vozidlo re?lne neodk?pili. V z?kone pribudli opatrenia na zabezpecenie pr?vnej ochrany osoby, na ktor? sa dr?ba vozidla previedla. V pr?pade, ?e nov? vlastn?k vozidla nie je osobne pr?tomn? pri odhl?sen? vozidla, pol?cia odhl?senie zap??e len po predlo?en? p?somn?ho plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnut? vlastn?ckeho pr?va s osvedcen?m podpisom nov?ho vlastn?ka. To sa nevy?aduje pri predaji vozidla bl?zkej osobe alebo, ak nov? vlastn?k zaslal org?nu Policajn?ho zboru plnomocenstvo prostredn?ctvom elektronickej slu?by. (Obdobn?m sp?sobom sa upravili aj ustanovenia o zmen?ch v evidencii vozidiel prostredn?ctvom elektronickej slu?by. )
- Z?roven sa pri odhl?sen? vozidla odoberie osvedcenie o evidencii cast I (plastov? karticka) a obcanovi sa ponech? len osvedcenie o evidencii cast II (papierov? osvedcenie) s vyznacen?m z?pisom o odhl?sen?, ktor? mo?no pou??vat na jazdu 30 dn?.
- Ak si nov? vlastn?k neprihl?si vozidlo na seba ani do 60 dn? od odhl?senia vozidla, doklady od vozidla a tabulky s evidencn?m c?slom sa bud? evidovat ako neplatn?. Ci?e policajt je opr?vnen? tak?to doklady zadr?at, c?m s? nov? dr?itelia n?ten? dat si veci do poriadku.
- Novela reaguje aj na mno?stvo pr?padov, kedy vlastn?ci docasne vyraden?ch vozidiel po uplynut? docasn?ho vyradenia vozidlo op?tovne nezaradia do evidencie. Ustanovila sa povinnost do 15 dn? po skoncen? docasn?ho vyradenia uskutocnit s docasne vyraden?m vozidlom evidencn? ?kon.Nedodr?anie znamen? mo?nost pre org?n Policajn?ho zboru vyz?vat ich na splnenie tejto povinnosti, pr?p. aj na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (pokuty max. do 50 eur v blokovom konan?, do 100 eur v riadnom konan?).
- Vyradit vozidlo z evidencie je mo?n? len so s?hlasom jeho vlastn?ka
- Osvedcenie o zhode vozidla COC zasiela dopravn?mu in?pektor?tu v?robca, z?stupca v?robcu alebo predajca nov?ho vozidla v elektronickej podobe, c?m pre dr?itela vozidla odpadla povinnost predkladat toto osvedcenie v p?somnej podobe pri evidencnom ?kone (z?pis do osvedcenia COV vykon? samotn? predajca).

ALKOHOL

Spr?snili sa podmienky na udelenie vodicsk?ho opr?vnenia u t?ch os?b, ktor? nie s? dr?itelmi ?iadneho vodicsk?ho opr?vnenia a boli v posledn?ch piatich rokoch prichyten? pri ?of?rovan? motorov?ho vozidla pod vplyvom alkoholu. Ide o presk?manie zdravotnej sp?sobilosti osobitne vo vztahu k z?vislosti od alkoholu a absolvovanie odborn?ho poradenstva.
- Dr?itel vodicsk?ho opr?vnenia, ktor?mu psychiater zistil z?vislost od alkoholu, ale posudzuj?ci lek?r pri lek?rskej prehliadke urc?, ?e je zdravotne sp?sobil?, sa podrob? odborn?mu poradenstvu.

DAL?IE ZMENY

- Sp?sobenie dopravnej nehody, pri ktorej d?jde ku ?kode na majetku alebo k ubl??eniu na zdrav? iba voci vodicovi bl?zkej osobe sa m??e prejedn?vat v priestupkovom konan? iba na n?vrh po?kodenej osoby (teda nie ex offo ako v minulosti). Z?roven to nie je klasifikovan? ako poru?enie pravidiel z?va?n?m sp?sobom. Tak?to pribl??enie priestupkov?ho konania k trestn?mu konaniu vypl?va zo s?dnej judikat?ry.
- Precizuj? sa ustanovenia o z?kaze vedenia vozidla v auto?kole pocas z?kazu cinnosti.
- ?iadatel, ktor?mu u? bol ulo?en? z?kaz cinnosti, m??e z?skat dal?ie vodicsk? opr?vnenie a? po absolvovan? presk??ania odbornej sp?sobilosti.
- Podmienkou na udelenie vodicsk?ho opr?vnenia v pr?pade, ak ?iadatel v minulosti podliehal napr. presk??aniu odbornej sp?sobilosti alebo presk?maniu zdravotnej sp?sobilosti, je absolvovanie v?etk?ch t?chto povinnost?.
- Op?tovne sa zaviedol z?kaz st?tia na vyznacenom okruhu (dopravn?mi znackami) v obci.
- S vodicsk?m opr?vnen?m skupiny B je mo?n? viest aj motorov? vozidl? skupiny T do 3,5 tony (traktory a ostatn? zvl??tne motorov? vozidl?).
- Okruh vozidiel, ktor? m??u byt spr?vcom cesty odstr?nen? (ide preva?ne o odtahy nariaden? mestskou pol?ciou), sa z??il o tie, ktor? neopr?vnene stoja na tzv. rezidentsk?ch parkovac?ch miestach, ktor? s? vyhraden? pre neurcit? pocet vozidiel splnaj?cich podmienky uveden? na dopravnej znacke.V takomto pr?pade sa zabr?ni odjazdu vozidla priestupcu napr. pomocou tzv. papuce a priestupok sa prejedn? v blokovom konan?.
- Z?kaz zastavenia a st?tia sa roz?iruje na koridore pre cyklistov a na n?stupi?tiach zast?vok pravidelnej verejnej dopravy os?b.
- Roz?iruje sa okruh spr?vnych deliktov, za ktor? org?n Policajn?ho zboru ulo?? pokutu pr?vnickej osobe alebo fyzickej osobe ? podnikatelovi.
- Term?n zos?ladenia dopravn?ch znaciek umiestnen?ch pred febru?rom 2009 s nov?mi podmienkami podla z?kona o cestnej prem?vke a jeho vyhl??ky sa pos?va na 31. december 2019.

Novela nadobudla ?cinnost od 1. janu?ra 2016.