ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Z?VERECN? SK?KY V MARTINE

1. ?iadatel o vodicsk? opr?vnenie mus? mat pred prihl?sen?m na sk??ku a vydan?m certifik?tu o ukoncen? kurzu ukoncen? teoretick? aj praktick? v?cvik a absolvovan? kurz prvej pomoci. Najnesk?r v den, na ktor? je pl?novan? term?n sk??ky, mus? absolvent kurzu mat dovr?en? predp?san? vek. Pri skupine ?B? je minim?lny vek na z?skanie vodicsk?ho preukazu 17 rokov, je v?ak nutn? podla platn?ch ustanoven? jazdit stanoven? lehoty len so sprievodcom vo vozidle (tento mus? byt zap?san? v karte vodica). Pri veku 18 a viac rokov v den sk??ok sa vodicsk? preukaz vystavuje bez podmienky jazdit so sprievodcom. K z?skaniu skupiny ?A? bez obmedzenia v?konu, je minim?lny po?adovan? vek 24 rokov. Ak ?iadatel z?skava vodicsk? opr?vnenie skupiny ?A? osobitnou sk??kou alebo osobitn?m v?cvikom, minim?lny vek nie je stanoven?, ci?e prakticky to m??e byt u? v 20-tom roku ?ivota. K prihl?seniu na sk??ku je potrebn? priniest do auto?koly E-KOLOK za 33 ? pri skupine ?B? (ID k?d 457) a 16,50 ? pri skupine ?A? (ID k?d 455). Klasick? kolkov? zn?mky sa u? nepou??vaj?. Platobn? termin?l E-kolok pre ?hradu poplatkov n?jdete na pr?zem? v budove Okresn?ho riaditelstva PZ Martin ? oproti krytej plav?rni v MT. Pokial V?m pol?ciou stanoven? term?n sk??ky nevyhovuje, ?ial u? nie je mo?n? sa z neho odhl?sit. Od tohoto term?nu bez ohladu na to ci sa ho ?iadatel z?castnil alebo nie, plynie lehota 6 mesiacov, dokedy je potrebn? sk??ky absolvovat. Pokial je predpoklad, ?e dan? lehotu nestihnete z d?vodu napr?klad pl?novan?ho odcestovania, pr?p. lek. dlhodob?ho o?etrenia alebo v?konu trestu, dobre si pam?tajte presn? d?tum, kedy ste boli prv?kr?t pl?novan? na sk??ku. Dopravn? in?pektor?t m??e lehotu 6 mesiacov predl?it o maxim?lne tri mesiace, no len vo v?nimocn?ch a od?vodnen?ch pr?padoch (hlavne zdr.probl?my, v?kon trestu?) ?iadost o predl?enie sa v?ak mus? podat na DI e?te pred vypr?an?m lehoty 6 mesiacov odo dna urcen?ho pre prv? sk??ku, inak je u? bezpredmetn?. Pokial sa ?iadatel sk??ky nez?castn? napr?klad pre zdravotn? probl?my, prek??ku v pr?ci a pod., je potrebn? priniest doklad od lek?ra o o?etren?, pr?p.doklad z pr?ce alebo ?koly a vyp?sat tlacivo so zd?vodnen?m ne?casti na sk??ke, v takomto pr?pade sa pokus nezapoc?ta, poplatok neprepad? a m?te nadalej pln? pocet zvy?n?ch mo?nost? sk??ky absolvovat. So v?etk?m V?m samozrejme pom??eme a poskytneme potrebn? tlacivo a detailnej?ie inform?cie a dal?ie in?trukcie. Aby sa predi?lo V??mu zbytocn?mu prihl?seniu na sk??ku, je vhodn? v?as ozn?mit auto?kole skutocnost, ?e pl?nujete dovolenku, pracovn? cestu, m?te komplikovan? zamestnanie co sa uvolnenia t?ka a pod.

2. Je potrebn? mat zaplaten? v?etky poplatky spojen? s v?cvikom a najnesk?r v den sk??ky by mali byt auto?kole vr?ten? bezplatne zapo?ican? ?tudijn? materi?ly.

3. ?iadatel o vodicsk? opr?vnenie m? n?rok na jednu riadnu a tri opravn? sk??ky. Sk??ka sa kon? v budove Dopravnej pol?cie v Martine (oproti krytej plav?rni). Pozost?va z testu vykon?van?ho na poc?taci, ktor? obsahuje 40 ot?zok a na jeho vypracovanie m? ?iadatel cas 30 min?t. Sk??ka pokracuje na autocvicisku, kde sa vykon? praktick? cast sk??ky. T? pozost?va zo slalomu vpred pomedzi ku?ele a troch sp?sobov parkovania. Na motocykli sa robia na autocvicisku dva okruhy, pricom pri prvom sa ide mimo prek??ok, radia sa prevodov? stupne a zastav? sa na vuznacenej ciare. Pri druhom okruhu sa ide cez tri prek??ky - slalom, prejazd cez dve ciary a osmicka. Posledn? cast praktickej sk??ky je jazda v prem?vke so sk??obn?m komis?rom (policajtom) vo vozidle, pr?padne na motocykli s in?truktorom a sk??obn? komis?r na sk??ku dohliada z osobn?ho vozidla id?ceho za motocyklom.

4. Ak v?m sk??obn? komis?r ozn?mi, ?e ste prospeli zo v?etk?ch cast? sk??ky, u? najbli??? str?nkov? den m??ete nav?t?vit JEDNOTN? PRACOVISKO ? evidenciu vodicov (v Martine s?dli v budove Mestsk?ho ?radu na Vajansk?ho n?mest? na pr?zem? ? vyd?vaj? sa tam aj obcianske preukazy a pasy?), kde bude s Vami sp?san? ?iadost o vydanie vodicsk?ho preukazu. K tomu je potrebn? mat pri sebe obc.preukaz, pr?p. vodicsk? preukaz, kolok za 6,50?, pr?padne za expresn? vydanie vod. preukazu kolok za 26,50?. Pri ?iadosti uvediete svoje tel. c?slo, na ktor? V?m pr?de spr?va o tom, ?e m?te vodicsk? preukaz u? pripraven? na vyzdvihnutie. Pokial ste z niektorej casti sk??ky neprospeli, m?te mo?nost ?st na opravn? sk??ku. Cast sk??ky, ktor? ste ?spe?ne vykonali, druh? kr?t u? neopakujete.

5. Opravn? sk??ky je mo?n? vykonat najsk?r po 5 pracovn?ch dnoch, najnesk?r do 6 mesiacov od riadnej sk??ky. K prihl?seniu na opakovan? sk??ku je potrebn? priniest E-KOLOK s QR k?dom z elektronick?ho termin?lu E-KOLOK, ktor? n?jdete na pr?zem? v budove Okresn?ho riaditelstva PZ Martin ? oproti krytej plav?rni v MT. Stanoven? hodnoty E-KOLKOV s? 8? pri skupine ?B? a 4? pri skupine ?A?. Klasick? kolkov? zn?mky sa u? nepou??vaj?!!

SPR?VNE POPLATKY ZA VYKONANIE SK?KY ( KOLKY SA U? NEPOU??VAJ?, IBA DOKLAD Z TERMIN?LU E-KOLOK )
Spr?vny org?n vyberie poplatky t?kaj?ce sa vykonania sk??ky vo v??ke 25%, ak ide o sk??ku na z?skanie vodicsk?ho opr?vnenia, ak sa v?cvik vykon?val na stredn?ch (aj vojensk?ch) ?kol?ch a odborn?ch ucili?tiach v r?mci povinn?ho predmetu dopravnej v?chovy, ak sa v?cvik vykon?val na stredn?ch odborn?ch ?kol?ch Policajn?ho zboru v r?mci odbornej pr?pravy, ak ide o vykonanie sk??ky na z?skanie vodicsk?ho opr?vnenia odvedencov a o opakovan? sk??ky.

Poplatok za vykonanie sk??ky sa nevyberie za presk??anie odbornej sp?sobilosti pri vydan? vodicsk?ho preukazu n?hradou za vodicsk? preukaz vydan? v cudzine.

Sadzobnik-spravnych-poplatkov-a-ID-sluzieb.JPG