ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V MARTINE

1. Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí mať pred prihlásením na skúšku a vydaním certifikátu o ukončení kurzu ukončený teoretický aj praktický výcvik a absolvovaný kurz prvej pomoci. Najneskôr v deň, na ktorý je plánovaný termín skúšky, musí absolvent kurzu mať dovŕšený predpísaný vek. Pri skupine “B” je minimálny vek na získanie vodičského preukazu 17 rokov, je však nutné podľa platných ustanovení jazdiť stanovené lehoty len so sprievodcom vo vozidle (tento musí byť zapísaný v karte vodiča). Pri veku 18 a viac rokov v deň skúšok sa vodičský preukaz vystavuje bez podmienky jazdiť so sprievodcom. K získaniu skupiny “A” bez obmedzenia výkonu, je minimálny požadovaný vek 24 rokov. Ak žiadateľ získava vodičské oprávnenie skupiny “A” osobitnou skúškou alebo osobitným výcvikom, minimálny vek nie je stanovený, čiže prakticky to môže byť už v 20-tom roku života. K prihláseniu na skúšku je potrebné priniesť do autoškoly E-KOLOK za 33 € pri skupine “B” (ID kód 457) a 16,50 € pri skupine “A” (ID kód 455). Klasické kolkové známky sa už nepoužívajú. Platobný terminál E-kolok pre úhradu poplatkov nájdete na prízemí v budove Okresného riaditeľstva PZ Martin – oproti krytej plavárni v MT. Pokiaľ Vám políciou stanovený termín skúšky nevyhovuje, žiaľ už nie je možné sa z neho odhlásiť. Od tohoto termínu bez ohľadu na to či sa ho žiadateľ zúčastnil alebo nie, plynie lehota 6 mesiacov, dokedy je potrebné skúšky absolvovať. Pokiaľ je predpoklad, že danú lehotu nestihnete z dôvodu napríklad plánovaného odcestovania, príp. lek. dlhodobého ošetrenia alebo výkonu trestu, dobre si pamätajte presný dátum, kedy ste boli prvýkrát plánovaný na skúšku. Dopravný inšpektorát môže lehotu 6 mesiacov predĺžiť o maximálne tri mesiace, no len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (hlavne zdr.problémy, výkon trestu…) Žiadosť o predlženie sa však musí podať na DI ešte pred vypršaním lehoty 6 mesiacov odo dňa určeného pre prvú skúšku, inak je už bezpredmetná. Pokiaľ sa žiadateľ skúšky nezúčastní napríklad pre zdravotné problémy, prekážku v práci a pod., je potrebné priniesť doklad od lekára o ošetrení, príp.doklad z práce alebo školy a vypísať tlačivo so zdôvodnením neúčasti na skúške, v takomto prípade sa pokus nezapočíta, poplatok neprepadá a máte naďalej plný počet zvyšných možností skúšky absolvovať. So všetkým Vám samozrejme pomôžeme a poskytneme potrebné tlačivo a detailnejšie informácie a daľšie inštrukcie. Aby sa predišlo Vášmu zbytočnému prihláseniu na skúšku, je vhodné všas oznámiť autoškole skutočnosť, že plánujete dovolenku, pracovnú cestu, máte komplikované zamestnanie čo sa uvolnenia týka a pod.

2. Je potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a najneskôr v deň skúšky by mali byť autoškole vrátené bezplatne zapožičané študijné materiály.

3. Žiadateľ o vodičské oprávnenie má nárok na jednu riadnu a tri opravné skúšky. Skúška sa koná v budove Dopravnej polície v Martine (oproti krytej plavárni). Pozostáva z testu vykonávaného na počítači, ktorý obsahuje 40 otázok a na jeho vypracovanie má žiadateľ čas 30 minút. Skúška pokračuje na autocvičisku, kde sa vykoná praktická časť skúšky. Tá pozostáva zo slalomu vpred pomedzi kužele a troch spôsobov parkovania. Na motocykli sa robia na autocvičisku dva okruhy, pričom pri prvom sa ide mimo prekážok, radia sa prevodové stupne a zastaví sa na vuznačenej čiare. Pri druhom okruhu sa ide cez tri prekážky - slalom, prejazd cez dve čiary a osmička. Posledná časť praktickej skúšky je jazda v premávke so skúšobným komisárom (policajtom) vo vozidle, prípadne na motocykli s inštruktorom a skúšobný komisár na skúšku dohliada z osobného vozidla idúceho za motocyklom.

4. Ak vám skúšobný komisár oznámi, že ste prospeli zo všetkých častí skúšky, už najbližší stránkový deň môžete navštíviť JEDNOTNÉ PRACOVISKO – evidenciu vodičov (v Martine sídli v budove Mestského úradu na Vajanského námestí na prízemí – vydávajú sa tam aj občianske preukazy a pasy…), kde bude s Vami spísaná žiadosť o vydanie vodičského preukazu. K tomu je potrebné mať pri sebe obč.preukaz, príp. vodičský preukaz, kolok za 6,50€, prípadne za expresné vydanie vod. preukazu kolok za 26,50€. Pri žiadosti uvediete svoje tel. číslo, na ktoré Vám príde správa o tom, že máte vodičský preukaz už pripravený na vyzdvihnutie. Pokiaľ ste z niektorej časti skúšky neprospeli, máte možnosť ísť na opravnú skúšku. Časť skúšky, ktorú ste úspešne vykonali, druhý krát už neopakujete.

5. Opravné skúšky je možné vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch, najneskôr do 6 mesiacov od riadnej skúšky. K prihláseniu na opakovanú skúšku je potrebné priniesť E-KOLOK s QR kódom z elektronického terminálu E-KOLOK, ktorý nájdete na prízemí v budove Okresného riaditeľstva PZ Martin – oproti krytej plavárni v MT. Stanovené hodnoty E-KOLKOV sú 8€ pri skupine “B” a 4€ pri skupine “A”. Klasické kolkové známky sa už nepoužívajú!!

SPRÁVNE POPLATKY ZA VYKONANIE SKÚŠKY ( KOLKY SA UŽ NEPOUŽÍVAJÚ, IBA DOKLAD Z TERMINÁLU E-KOLOK )
Správny orgán vyberie poplatky týkajúce sa vykonania skúšky vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

Poplatok za vykonanie skúšky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

Sadzobnik-spravnych-poplatkov-a-ID-sluzieb.JPG