ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VYDANIE VODICSK?HO PREUKAZU V MT

Po ?spe?nom absolvovan? z?verecnej sk??ky v auto?kole BORIS, m??ete u? najbli??? str?nkov? den po?iadat o vydanie vodicsk?ho preukazu. M??e to byt v mieste V??ho pobytu, pr?padne v Martine. Okresn? dopravn? in?pektor?t ? skupina vyd?vania dokladov (jednotn? pracovisko) s?dli v Martine na Vajansk?ho n?mest? 1, (vedla kina Stroj?r) v priestoroch, kde s?dli aj Obvodn? a Mestsk? ?rad Martin.

K vydaniu VP potrebujete iba V?? obciansky preukaz. Poplatok za vydanie V??ho vodicsk?ho preukazu je 6,50?, pr?padne 26,50? pri expresnom vydan? v skr?tenom case do dvoch dn?. Poplatok uhrad?te kolkom z elektronick?ho termin?lu Slovenskej po?ty (nach?dza sa priamo na Okresnom ?rade na Jednotnom pracovisku). ID k?d pre ulahcenie vyhladania slu?by V?m povie pracovn?cka oddelenie dokladov pri pod?van? ?iadosti o vydanie VP. Skutocnost, ?e ste ?spe?ne zlo?ili sk??ku v auto?kole a splnili podmienky pre vydanie vodicsk?ho preukazu, je u? zaznamenan? v elektronickom syst?me ? vo Va?ej karte vodica. Nepotrebujete ?iadny dal?? doklad a ani ?iadost, preto?e t?to vyp??e pracovn?cka za okienkom. Pokial ste si roz?irovali vodicsk? opr?vnenie, potrebujete aj V?? star? vodicsk? preukaz. Pri podan? ?iadosti uvediete Va?e mobiln? telef?nne c?slo a na toto c?slo V?m pr?de nesk?r SMS oznam o tom, ?e V?? vodicsk? preukaz u? m?te pripraven? v Martine na vyzdvihnutie. Priamo pri podan? ?iadosti si V?s odfotografuj?, preto ?iadne fotografie nenoste. Pokial ste sk??ku vykonali pred dovr?en?m veku 18 rokov a ?iadate vydat vodicsk? preukaz ako 17-rocn?, o vydanie v tomto pr?pade ?iada z?konn? z?stupca a k tomuto ?konu potrebuje ?iadost o zap?sanie spolujazdca do karty vodica (nie vodicsk?ho preukazu) ?iadatela,

SPR?VNE POPLATKY ZA VYDANIE VP

- v?pis z evidencnej karty vodica (za ka?d? stranu) ? 1,50 ?
- vydanie VP a MVP a ich roz??renie ? 6,50 ?
- vydanie VP a MVP ako n?hrady za odcudzen? preukaz ? 6,50 ?
- vydanie VP a MVP ako n?hrady za straten?, znicen? alebo po?koden? preukaz ? 13,- ?.

Pri vyd?van? vodicsk?ho preukazu sa plat? poplatok do v??ky ?tvorn?sobku pr?slu?nej sadzby, ak sa vodicsk? preukaz vyd?va ur?chlene do dvoch pracovn?ch dn? na v?slovn? ?iadost poplatn?ka.

PREVZATIE HOTOV?HO VODICSK?HO PREUKAZU

Dr?itel vodicsk?ho opr?vnenia je povinn? osobne prevziat vodicsk? preukaz a potvrdit toto prevzatie a spr?vnost ?dajov svoj?m podpisom. Na tento ?kon m??e p?somne splnomocnit in? osobu, pricom na plnomocenstve sa vy?aduje osvedcen? vlastnorucn? podpis dr?itela vodicsk?ho opr?vnenia. Prevziat vodicsk? preukaz m??e aj osoba bl?zka dr?itelovi vodicsk?ho opr?vnenia aj bez p?somn?ho plnomocenstva.

PRAKTICK? RADA:

Bl?zkou osobou je pr?buzn? v priamom rade, s?rodenec a man?el. In? osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladaj? za osoby sebe navz?jom bl?zke, ak by ujmu, ktor? utrpela jedna z nich, druh? d?vodne pocitovala ako vlastn? ujmu.

Otvaracie-hodiny-OR-PZ-Martin.JPG Podmienky-vydania-V.O.1.JPG