ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

VODICSK? PREUKAZ ?B? OD 17 ROKOV

Vek na z?skanie vodicsk?ho opr?vnenia skupiny ?B? sa od 01.11.2011 zn??il na 17 rokov. Znamen? to, ?e najnesk?r v den z?verecn?ch sk??ok v auto?kole sa po?aduje minim?lny vek 17 rokov. Tak?to dr?itelia vodicsk?ho opr?vnenia skupiny ?B? m??u do dovr?enia veku 18 rokov ? najmenej v?ak tri mesiace ? viest vozidlo skupiny ?B? len v pr?tomnosti spolujazdca, ktor? m? udelen? vodicsk? opr?vnenie skupiny ?B? najmenej 10 rokov. Pozor v?ak na to, ?e tak?hoto spolujazdca mus? schv?lit z?konn? z?stupca malolet?ho vodica a zap?sat ho do ?iadosti o zaevidovanie osoby sediacej na mieste vedla vodica. Z?konn? z?stupca m??e tento zoznam spolujazdcov kedykolvek pozmenit ci doplnit na evidenci? vodicov ? na pracovisku vodicsk?ch preukazov ( v Martine sa nach?dza v budove Mestsk?ho ?radu dolu na pr?zem? ). Spolujazdec mus? mat pri sebe platn? vodicsk? preukaz, nesmie byt pod vplyvom alkoholu ci in?ch n?vykov?ch l?tok. Jeho ?lohou je na mlad?ho vodica p?sobit v?chovne a prevent?vne. Vedenia vozidla bez kvalifikovan?ho a schv?len?ho spolujazdca sa poklad? za z?va?n? poru?enie pravidiel cestnej prem?vky. O vydanie vodicsk?ho preukazu pre ?iadatela, ktor? ?spe?ne zlo?il sk??ku vo veku 17 rokov, ?iada jeho z?konn? z?stupca. K ?iadosti priklad? tlacivo ??iadost o zaevidovanie spolujazdca do vodicsk?ho opr?vnenia osoby mlad?ej ako 18 rokov?. Toto tlacivo si m??ete vytlacit z na?ej sekcie ?stiahnite si? Pri prihlasovan? sa do kurzu v auto?kole ho nepotrebujete. Potrebn? je a? k vybaveniu vodicsk?ho preukazu po ?spe?nej z?verecnej sk??ke ! Doklady potrebn? k vydaniu V.P. predklad? na pracovisku z?konn? z?stupca malolet?ho, ktor?ho pr?tomnost je v?ak nutn? z d?vodu odfotografovania.

Tlacivo-na-zaevidovanie-spolujazdca-do-VP-osoby-mladsej-ako-18-rokov.JPG