ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

STK+EK ( POZOR NA LEHOTY! )

NEBOLI STE NA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VCAS?

Term?ny technickej a emisnej kontroly je nutn? dodr?at! Inak m??ete poc?tat s pokutou, dokonca aj p?r rokov dozadu.

Ak m?te pocit, ?e jeden-dva dni, alebo t??den bez absolvovanej technickej alebo emisnej kontroly nehraj? velk? rolu, m?lite sa. Ak s autom nejazd?te, pokutu od policajtov s?ce nedostanete, ale pokuta hroz? od Okresn?ho ?radu, dokonca aj niekolko rokov dozadu.

Najprv zvykne zafungovat ?z?kon schv?lnosti? ked sa vyberiete na kontrolu technick?ho stavu, alebo kontrolu emisi? po lehote, do ktorej platili tie doteraj?ie. Stac?, aby v?s pr?ve vtedy zastavili policajti a m?te probl?m.

Policajt je opr?vnen? zadr?at osvedcenie o evidencii cast I alebo cast II, alebo evidencn? doklad od vozidla vydan? v cudzine, ak je vozidlo nesp?sobil? alebo technicky nesp?sobil? na cestn? prem?vku, alebo ak bolo vozidlo vyraden? z evidencie, alebo z cestnej prem?vky. Dalej ak vodic nepreuk?zal, ?e vozidlo bolo v ustanovenej lehote podroben? technickej alebo emisnej kontrole. Policajt je opr?vnen? zadr?at aj tabulku s evidencn?m c?slom.?

Zv?c?a sa to teda konc? zadr?an?m osvedcenie o evidencii a policajt zak??e dal?iu jazdu. V takom pr?pade nesmiete auto pou?it ani len na ?dojazd? na pracovisko technickej (emisnej) kontroly. Mali by ste pou?it odtahov? slu?bu. Len?e aj to v?m bude na dve veci? Ak v?m policajt zadr?? osvedcenie o evidencii, stanica technickej kontroly (pracovisko emisnej kontroly) kontrolu nevykon?! Spom?nan? doklad toti? treba povinne spolu s dal??mi predlo?it pred zaciatkom kontroly. Ak ich nem?te, lebo v?m zadr?ali osvedcenie o evidencii, mus?te predlo?it potvrdenie pol?cie spolu s k?piou origin?lneho dokladu. Preto je dobr? mat k?piu dokladov pre istotu uroben? vopred.

DO HRY VSTUPUJE OKRESN? ?RAD

Ak vozidlo nem? platn? technick? kontrolu, ide o spr?vny delikt a pr?slu?n? okresn? ?rad je povinn? prev?dzkovatelovi vozidla ulo?it pokutu 165 eur. Rovnako je to aj v pr?pade emisnej kontroly, kde je pokuta tie? vo v??ke 165 eur. Ak teda nem?te obe kontroly, vyjde v?s v?hanie na 330 eur. Nehovorte, ?e ste nemali kedy a kde absolvovat kontrolu. M??ete si vybrat z takmer 130 stan?c technickej kontroly a 255 pracov?sk emisnej kontroly. Tam sa vhodn? term?n urcite n?jde.

DOCASNE VYRADEN? VOZIDLO NA KONTROLY NEMUS?, ALE?

Ak chcete svoje vozidlo docasne vyradit z prem?vky, ako prev?dzkovatel vozidla odovzd?te na dopravnom in?pektor?te tabulky s evidencn?m c?slom spolu s dokladmi od vozidla (osvedcenie o evidencii cast I a cast II). Potom sa povinnost podrobit vozidlo technickej a emisnej kontrole na vozidlo nevztahuje. Z?roven sa za vozidlo docasne vyraden? z prem?vky neplat? povinn? zmluvn? poistenie. Zmluvu v?ak mus?te zru?it v poistovni vy. Z?roven tak pr?dete o r?zne bonusy, ktor? ste nazbierali, alebo z?skali.

Ak okresn? ?rad zist?, ?e vozidlo pred docasn?m vyraden?m nemalo platn? technick? a emisn? kontrolu, je povinn? ulo?it pokutu za poru?enie povinnost?. Ak sa majitel vozidla rozhodne op?t ho prihl?sit, mus? vozidlo samozrejme najprv absolvovat STK a EK.

POZOR NA TERM?NY, M?U SA V?M VYPOMSTIT

Okresn? ?rad v?m m??e ulo?it pokutu za zanedbanie vcasn?ho podrobenia sa technickej a emisnej kontrole s vozidlom. M??e toti? zacat konanie o ulo?en? pokuty prev?dzkovatelom vozidiel za neplatn? technick? kontrolu vozidla alebo neplatn? emisn? kontrolu motorov?ho vozidla do 6 mesiacov od momentu, ked sa o tom okresn? ?rad dozvedel a najnesk?r do 5 rokov od vtedy, ako k poru?eniu do?lo.

Ak sa p?tate, ci existuje nejak? tolerancn? p?smo, kedy by v?m mohol pri?m?rit oko, ak ste absolvovali kontrolu napr?klad len jeden den po skoncen? platnosti tej predch?dzaj?cej, nem?me pre v?s dobr? spr?vu. ?Ka?d? vozidlo, ktor? je prihl?sen? do evidencie vozidiel, mus? byt v ustanoven?ch lehot?ch podroben? technickej a emisnej kontrole. Prev?dzkovatel vozidla je povinn? tieto lehoty dodr?at.! Ci?e neexistuje ?iadna tolerancia co i len jedn?ho dna bez platnej TK alebo EK.

Vo vlastnom z?ujme si skontrolujte, ci sa v?m nebezpecne nepribl??il term?n, dokedy v?m plat? technick? kontrola. A nezabudnite pritom ani na emisn? kontrolu.