ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

SKUPINY VODICSK?CH OPR?VNEN

SKUPINY VODICSK?CH OPR?VNEN?

Na ?cely udelovania vodicsk?ch opr?vnen? sa motorov? vozidl? clenia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL AM PATRIA: DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL AM PATRIA:

dvojkolesov? motorov? vozidl? alebo trojkolesov? motorov? vozidl? s najv?c?ou kon?trukcnou r?chlostou25a?45km.h-1, ktor? s? charakterizovan?,

- ak ide o dvojkolesov? vozidlo, motorom, ktor?ho zdvihov? objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v pr?pade spalovacieho motora alebo ktor?ho najv?c?? trval? menovit? v?kon nie je v?c?? ako 4 kW v pr?pade elektrick?ho motora, a

- ak ide o trojkolesov? vozidlo, motorom, ktor?ho zdvihov? objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v pr?pade z??ihov?ho motora, najv?c?? cist? v?kon nie je v?c?? ako 4 kW v pr?pade spalovacieho motora alebo ktor?ho najv?c?? trval? menovit? v?kon nie je v?c?? ako 4 kW v pr?pade elektrick?ho motora, a

- lahk? ?tvorkolky, ktor?mi s? ?tvorkolesov? motorov? vozidl?, ktor?ch prev?dzkov? hmotnost je men?ia ako 350 kg bez hmotnosti bat?ri? v pr?pade elektrick?ch vozidiel, ktor?ch najv?c?ia kon?trukcn? r?chlost nepresahuje 45 km.h-1, a ktor?ch

- zdvihov? objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v pr?pade z??ihov?ch motorov,

- najv?c?? cist? v?kon nie je v?c?? ako 4 kW v pr?pade in?ch spalovac?ch motorov, alebo

- najv?c?? trval? menovit? v?kon nie je v?c?? ako 4 kW v pr?pade elektrick?ho motora.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL A1 PATRIA:

- dvojkolesov? motorov? vozidl? bez postrann?ho voz?ka alebo s postrann?m voz?kom vybaven? motorom s najv?c?ou kon?trukcnou r?chlostou vy??ou ako 45 km.h-1, ktor?ch zdvihov? objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a v?kon nie je v?c?? ako11kW a pomer v?kon/najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost nepresahuje 0,1 kW/kg,

- motorov? trojkolky, ktor?mi s? vozidl? s tromi symetricky usporiadan?mi kolesami, vybaven? motorom, ktor? m? zdvihov? objem v?c?? ako 50 cm3, ak je to spalovac? motor, alebo s najvy??ou kon?trukcnou r?chlostou vy??ou ako 45 km/h-1, ktor?ch v?kon nepresahuje 15 kW.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL A2 PATRIA:

- dvojkolesov? motorov? vozidl? bez postrann?ho voz?ka alebo s postrann?m voz?kom vybaven? motorom s v?konom nepresahuj?cim 35 kW, s pomerom v?kon/najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost nepresahuj?cim 0,2 kW/kg, ktor? nie s? odvoden? od vozidla s viac ako dvojn?sobkom ich v?konu.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL A PATRIA

- dvojkolesov? motorov? vozidl? bez postrann?ho voz?ka alebo s postrann?m voz?kom vybaven? motorom, ktor?ch najv?c?ia kon?trukcn? r?chlost je viac ako 45 km.h-1 alebo ktor?ch zdvihov? objem valcov motora je v?c?? ako 50 cm3 v pr?pade spalovacieho motora,

- motorov? trojkolky podla odseku 3 p?sm. b) s v?konom presahuj?cim 15 kW.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL B1 PATRIA:

- motorov? vozidl? so ?tyrmi kolesami, ktor?ch prev?dzkov? hmotnost je 350 kg a? 400 kg a pri vozidl?ch urcen?ch na prepravu tovaru 350 kg a? 550 kg bez hmotnosti bat?ri? v pr?pade elektrick?ch vozidiel,

- najv?c?ia kon?trukcn? r?chlost presahuje 45 km.h-1,

- zdvihov? objem valcov motora presahuje 50 cm3 v pr?pade z??ihov?ch motorov, najv?c?? cist? v?kon je v?c?? ako 4 kW v pr?pade in?ch spalovac?ch motorov alebo ktor?ch najv?c?? cist? v?kon je 4 kW a? 15 kW v pr?pade elektrick?ho motora.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL B PATRIA: DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL B PATRIA: DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL B PATRIA:

- motorov? vozidl? okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktor?ch najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost nepresahuje 3 500 kg a ktor? s? kon?truovan? a urcen? na prepravu najviac ?smich os?b okrem vodica; k motorov?mu vozidlu tejto skupiny smie byt pripojen? pr?pojn? vozidlo s najv?c?ou pr?pustnou celkovou hmotnostou nepresahuj?cou 750 kg,

- motorov? vozidl? podla p?smena a) s pr?pojn?m vozidlom, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 750 kg za predpokladu, ?e najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost jazdnej s?pravy nepresahuje 4 250 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL BE PATRIA:

- jazdn? s?pravy pozost?vaj?ce z ta?n?ho vozidla skupiny B a pr?pojn?ho vozidla, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost nepresahuje 3 500 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL SKUPINY C1 PATRIA:

- motorov? vozidl? okrem skupiny D1 alebo D, ktor?ch najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktor? s? kon?truovan? a urcen? na prepravu najviac ?smich os?b okrem vodica; k motorov?mu vozidlu tejto skupiny m??e byt pripojen? pr?pojn? vozidlo s najv?c?ou pr?pustnou celkovou hmotnostou nepresahuj?cou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL C1E PATRIA:

- jazdn? s?pravy pozost?vaj?ce z ta?n?ho vozidla

- skupiny C1 a pr?pojn?ho vozidla, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 750 kg za predpokladu, ?e najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost tejto jazdnej s?pravy nepresahuje 12 000 kg,

- skupiny B a pr?pojn?ho vozidla, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 3 500 kg za predpokladu, ?e najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost tejto jazdnej s?pravy nepresahuje 12 000 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL SKUPINY C PATRIA:

- motorov? vozidl? okrem skupiny D1 alebo D, ktor? s? kon?truovan? a urcen? na prepravu najviac ?smich os?b okrem vodica a ktor?ch najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 3 500 kg; k motorov?mu vozidlu tejto skupiny m??e byt pripojen? pr?pojn? vozidlo s najv?c?ou pr?pustnou celkovou hmotnostou nepresahuj?cou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL CE PATRIA:

- jazdn? s?pravy zlo?en? z motorov?ho vozidla skupiny C a pr?pojn?ho vozidla, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL SKUPINY D1 PATRIA:

- motorov? vozidl?, ktor? s? kon?truovan? a urcen? na prepravu najviac 16 os?b okrem vodica a ktor?ch dl?ka nepresahuje 8 m; k motorov?mu vozidlu tejto skupiny m??e byt pripojen? pr?pojn? vozidlo s najv?c?ou pr?pustnou celkovou hmotnostou nepresahuj?cou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL D1E PATRIA:

- jazdn? s?pravy zlo?en? z ta?n?ho vozidla skupiny D1 a pr?pojn?ho vozidla, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL D PATRIA:

- motorov? vozidl?, ktor? s? kon?truovan? a urcen? na prepravu viac ako ?smich os?b okrem vodica; k motorov?mu vozidlu tejto skupiny smie byt pripojen? pr?pojn? vozidlo s najv?c?ou pr?pustnou celkovou hmotnostou nepresahuj?cou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL DE PATRIA:

- jazdn? s?pravy zlo?en? z motorov?ho vozidla skupiny D a pr?pojn?ho vozidla, ktor?ho najv?c?ia pr?pustn? celkov? hmotnost presahuje 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROV?CH VOZIDIEL T PATRIA:

- polnohospod?rske traktory a lesn? traktory, ako aj in? zvl??tne motorov? vozidl?; k motorov?mu vozidlu tejto skupiny smie byt pripojen? pr?pojn? vozidlo.