ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

POM?CKA K TESTOM (PRE C,D,T)

Pokial ste dr?itelom vodicsk?ho opr?vnenia skupiny C,D,T a roz?irujete si u n?s svoje vodicsk? opr?vnenie napr?klad na skupinu ?A? ? motocykle bez obmedzenia, je potrebn?, aby ste sa pripravili na ot?zky zo Z?kona o organiz?cii pracovn?ho casu v doprave ( tzv. soci?lna legislat?va ), ktor? s? zakomponovan? do z?verecn?ho testu. ?iadatelov, ktor? nie s? dr?itelmi t?chto skup?n, sa tieto ot?zky net?kaj?! S? len v testoch pre skupinu C, D, T. Tento dokument obsahuje kompletn? p?somn? pr?pravu pre V?s na troch stran?ch v s?bore PDF. Stiahn?t si ich m??ete na spodku pr?spevku vo form?te PDF.

Otazky-OPCVD-strana-1.pdf Otazky-OPCVD-strana-2.pdf Otazky-OPCVD-strana-3.pdf Otazky-OPCVD-strana-1.JPG Otazky-OPCVD-strana-2.JPG Otazky-OPCVD-strana-3.JPG