ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

N?? QR K?D S ?DAJMI PRE V?? MOBIL

1. CO JE QR K?D?

QR k?d je dvojrozmern? ciarov? k?d, ktor? V?m umo?n?:
- priamo zavolat na na?e telef?nne c?sla c?slo, poslat mail, komunikovat s nami cez skype, ihned zobrazit na?u www str?nku autoskolaboris.sk
- ulo?it kontaktn? ?daje na firmu do adres?ra V??ho mobiln?ho telef?nu v podobe:
-n?zov firmy
- adresa prev?dzky
- telef?nne cisla na mobil a pevn? linku
- mailov? adresa
- www adresa
- Skype adresa

2. CO JE C?TACKA A KDE JU STIAHNEM?

Na roroznanie ?dajov QR k?du je potrebn? mobiln? telef?n s fotoapar?tom a nain?talovanou c?tackou QR k?dov. Niektor? mobiln? telef?ny s? c?tackou QR k?dov u? vybaven? od v?roby. Okrem toho je k dispoz?cii mno?stvo zdarma dostupn?ch aplik?ci? umo?nuj?cich naskenovanie a nac?tanie QR k?dov pre operacn? syst?my Android, Windows Mobile, Symbian, iOS ci in? ne?tandardn? operacn? syst?my.

QR-kod-novy.png