ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KURZ PRVEJ POMOCI V STROJ?RI

Kurzy prvej pomoci sa konaj? priamo u n?s, v Dome odborov Stroj?r ? 4. poschodie, Vajansk?ho n?mestie 2 v Martine. V?ucbu zabezpecuje MUDr. Miroslav M. S. ?ulaj, PhD. Na kurz sa m??ete prihl?sit mailom: kurzpp@gmail.com, alebo telefonicky na c?sle: 0917 279 239, pr?padne cez SMS. Na web str?nke spolocnosti PRO-MED, s.r.o. je dotazn?k, pomocou ktor?ho sa d? prihl?sit tie?.

Link n?jdete tu: http://kurzpp.webnode.sk/napiste-nam/

Pros?m, nenech?vajte si prihl?senie sa na tento kurz na posledn? chv?lu, preto?e v?cvik v auto?kole nemo?no ukoncit bez absolvovan?ho kurzu prvej pomoci!

KURZ PRVEJ POMOCI JE ROZDELEN? NA DVE CASTI:

- praktick? cast v?ucby
- teoretick? cast v?ucby.

?castn?k kurzu prvej pomoci:
a) nadobudne teoretick? vedomosti a praktick? zrucnosti potrebn? pre poskytovanie prvej pomoci so zameran?m na n?sledky a prevenciu dopravn?ch neh?d, rie?enie najcastej??ch n?hlych a z?va?n?ch, zdravie a ?ivot ohrozuj?cich udalost? ne?razov?ho a ?razov?ho p?vodu,
b) osvoj? si v?znam a dok??e zd?vodnit v?znam poskytovania prvej pomoci v syst?me neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri n?hlych ?ivot a zdravie ohrozuj?cich udalostiach so zameran?m na ?razy pri dopravn?ch nehod?ch,
c) z?ska pozit?vny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii n?hleho ohrozenia ?ivota a zdravia.

MINIM?LNY ROZSAH TEORETICK?CH VEDOMOST? A PRAKTICK?CH ZRUCNOST? V KURZOCH PRVEJ POMOCI

A. TEORETICK? VEDOMOSTI O

1. pr?cin?ch vzniku dopravn?ch neh?d a poraneniach pri dopravn?ch nehod?ch
2. prevent?vnych opatreniach smeruj?cich k zv??eniu ochrany zdravia na cest?ch
3. ?loh?ch a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, retazi ?ivota
4. v?eobecn?ch z?sad?ch poskytovania prvej pomoci
5. zhodnoten? stavu postihnut?ho, vyslobodzovan?, premiestnovan?, aktiv?cii z?chrann?ho syst?mu
6. z?kladn?ch ?konoch zachranuj?cich ?ivot
7. poruch?ch vedomia, napr?klad pri bezvedom?
8. poruch?ch d?chania, napr?klad pri dusen? sa
9. z?chvatov?ch stavoch ? febriln?ch krcoch, epilepsii
10. krv?can? z r?n, ?oku
11. zlomenin?ch, poraneniach klbov, pop?lenin?ch
12. ne?razov?ch n?hlych pr?hod?ch, ktor? m??u byt pr?cinou dopravnej nehody ? zlyhanie srdcovej cinnosti, n?hla cievna mozgov? pr?hoda
13. poskytnut? prvej pomoci pri predpokladanom poranen? chrbtice.

B. PRAKTICK? ZRUCNOSTI

1. zhodnotenie situ?cie so zameran?m na minimaliz?ciu rizika dal?ieho ohrozenia seba, postihnut?ho a dal??ch os?b, pou?itie v?stra?n?ho trojuholn?ka
2. aktivovanie syst?mu z?chrannej zdravotnej slu?by
3. zistenie pr?znakov ochorenia alebo ?razu
4. praktick? n?cvik ? z?kladn? neodkladn? podpora ?ivotn?ch funkci? (BLS) ? uvolnenie d?chac?ch ciest, d?chanie z pl?c do pl?c
stl?canie hrudn?ka (mas?? srdca), zastavenie krv?cania, stabilizovan? poloha, kardiopulmon?lna resuscit?cia (o?ivovanie) 5. poskytnutie prvej pomoc pri:
a) poruch?ch vedomia
b) poruch?ch d?chania, dusen? sa, krcov?ch stavoch
c) zlomenin?ch a poraneniach klbov ? prv? pomoc, lek?rnicka, obv?zov? technika
d) krv?can? z r?n, ?oku
e) poraneniach chrbtice, manipul?cia s pacientom
f) ne?razov?ch n?hlych pr?hod?ch, ktor? m??u byt pr?cinou dopravnej nehody ? srdcov? z?chvat, n?hla cievna mozgov? pr?hoda
6. poskytnutie psychologickej podpory postihnut?mu
7. odovzdanie postihnut?ho pracovn?kom z?chrann?ho syst?mu.

Po absolvovan? kurzu prvej pomoci a po vykonan? sk??ky z poskytovania prvej pomoci, vyd? edu medical ?castn?kovi kurzu potvrdenie.

Formy z?verecnej sk??ky: teoretick? ? test, praktick?

Nezabudnite n?m certifik?t o absolvovan? kurzu bezodkladne po jeho z?skan? ODOVZDAT !!!