ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

KURZ PRVEJ POMOCI V STROJÁRI

Kurzy prvej pomoci sa konajú priamo u nás, v Dome odborov Strojár – 4. poschodie, Vajanského námestie 2 v Martine. Výučbu zabezpečuje MUDr. Miroslav M. S. Šulaj, PhD. Na kurz sa môžete prihlásiť mailom: kurzpp@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0917 279 239, prípadne cez SMS. Na web stránke spoločnosti PRO-MED, s.r.o. je dotazník, pomocou ktorého sa dá prihlásiť tiež.

Link nájdete tu: http://kurzpp.webnode.sk/napiste-nam/

Prosím, nenechávajte si prihlásenie sa na tento kurz na poslednú chvíľu, pretože výcvik v autoškole nemožno ukončiť bez absolvovaného kurzu prvej pomoci!

KURZ PRVEJ POMOCI JE ROZDELENÝ NA DVE ČASTI:

- praktickú časť výučby
- teoretickú časť výučby.

Účastník kurzu prvej pomoci:
a) nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytovanie prvej pomoci so zameraním na následky a prevenciu dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych a závažných, zdravie a život ohrozujúcich udalostí neúrazového a úrazového pôvodu,
b) osvojí si význam a dokáže zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach so zameraním na úrazy pri dopravných nehodách,
c) získa pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

MINIMÁLNY ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ V KURZOCH PRVEJ POMOCI

A. TEORETICKÉ VEDOMOSTI O

1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách
2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách
3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života
4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému
6. základných úkonoch zachraňujúcich život
7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí
8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa
9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii
10. krvácaní z rán, šoku
11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách
12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda
13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, použitie výstražného trojuholníka
2. aktivovanie systému záchrannej zdravotnej služby
3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu
4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc
stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie) 5. poskytnutie prvej pomoc pri:
a) poruchách vedomia
b) poruchách dýchania, dusení sa, kŕčových stavoch
c) zlomeninách a poraneniach kĺbov – prvá pomoc, lekárnička, obväzová technika
d) krvácaní z rán, šoku
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom
f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
6. poskytnutie psychologickej podpory postihnutému
7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému.

Po absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci, vydá edu medical účastníkovi kurzu potvrdenie.

Formy záverečnej skúšky: teoretická – test, praktická

Nezabudnite nám certifikát o absolvovaní kurzu bezodkladne po jeho získaní ODOVZDAŤ !!!