ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ELEKTRONICK? DIALNICN? ZN?MKY

Papierov? dialnicn? n?lepky definit?vne skoncili a od janu?ra 2016 je nutn? pou??vat elektronick? dialnicn? zn?mky.

Nov? dialnicn? zn?mky s? k dispoz?cii tak v kamenn?ch predajniach, najm? na cerpac?ch staniciach, daj? sa zak?pit aj prostredn?ctvom port?lu
www.eznamka.sk

taktie? v aplik?ci? pre smartf?ny a v samoobslu?n?ch automatoch na hranicn?ch priechodoch.

Pou??vaj? sa 10-dnov?, 30-dnov? a rocn? zn?mky za rovnak? ceny ako v roku 2015. Platnost rocn?ch zn?mok sa nemen?, ci?e platia od 1. janu?ra jedn?ho roka do 31. janu?ra nasleduj?ceho kalend?rneho roka.

Pri n?kupe elektronickej dialnicnej zn?mky motorista zad? do syst?mu evidencn? c?slo a krajinu registr?cie. Internetov? str?nka aj aplik?cie s? prehladn? a na zak?penie zn?mky postac? len niekolko krokov.

NDS na svojej str?nke zverejnila prezent?ciu, kde prehladn?m sp?sobom vysvetluje, ako elektronick? n?kup zn?mok funguje. Zn?mku je mo?n? zaplatit platobnou kartou a podobne ako pri akomkolvek n?kupe cez internet alebo mobiln? aplik?ciu dost?va motorista potvrdzuj?ci mail s fakt?rou resp. notifik?ciu s uveden?m v?etk?ch relevantn?ch ?dajov, vr?tane identifikacn?ho c?sla zn?mky. Motorista nemus? so sebou nosit v aute fakt?ru ani in? doklad o zak?pen? zn?mky.

Do konca roku 2015 dialnicn? zn?mky a ich platnost kontrolovala na cest?ch pol?cia, od janu?ra 2016 m? za to zodpovedat v?lucne NDS stacion?rnymi kamerami aj mobiln?mi zariadeniami vo svojich vozidl?ch. Akon?hle syst?m odhal? vozidlo bez zn?mky, pokutu dost?va majitel po?tou v r?mci in?tit?tu objekt?vnej zodpovednosti.

AKO POSTUPOVAT PRI N?KUPE ELEKTRONICKEJ DIALNICNEJ ZN?MKY?

1. Pri zadan? internetovej adresy www.eznamka.sk, sa zobraz? ?vodn? str?nka, na ktorej m?te aj link na mobiln? aplik?ciu. T?to sa oplat? stiahn?t v pr?pade, ?e pl?nujete viac kr?t rocne nakupovat zn?mky s krat?ou platnostou.

2. Po kliknut? na ikonu ?K?pit dialnicn? zn?mku? sa v prehliadaci otvor? nov? karta. ?tandardne je vybran? mo?nost k?py jednej zn?mky, pri k?pe v?c?ieho poctu zn?mok nezabudnite vyznacit druh? mo?nost. N?sledne vyberte dan? zn?mku pre osobn? vozidlo alebo pr?vesn? voz?k.

3. Vyplnte po?adovan? ?daje a potvrdte.

4. Po potvrden? ?dajov sa zobraz? str?nka s rekapitul?ciou ?dajov, na ktorej mus?te zvolit sp?sob platby. Zatial je mo?n? len online prevod platobnou kartou. Na z?ver ?daje potvrdte.

5. Po potvrden? v?s port?l presmeruje na platobn? str?nku. Zadajte ?daje z platnej bankovej alebo kreditnej karty a potvrdte platbu.

6. Pokial ?hrada bola ?spe?n?, objav? sa pr?slu?n? ozn?menie, ktor? nezabudnite potvrdit. Po stlacen? tlacidla ?Dokoncit? sa vr?tite na ?vodn? str?nku a m??ete absolvovat rovnak? postup pre pr?vesn? voz?k. Ak ?hrada nebola ?spe?n?, str?nka v?s na to upozorn? a d? v?m mo?nost ?hradu zopakovat alebo n?kup pre dan? okamih zru?it.

7. Prakticky okam?ite v?m pr?de aj mail s prilo?en?m potvrden?m o zaplaten? dialnicnej zn?mky vo form?te PDF