ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

E-KOLOK A KOLKOV? ZN?MKY

Klasick? papierov? kolkov? zn?mky sa od 01.01.2015 nepou??vaj?. Nahradil ich elektronick? kolok ? l?stok s QR k?dom, ktor? sa d? zak?pit v elektronickom termin?le E-kolok. V Martine sa platobn? termin?l E-kolok nach?dza v budove Okresn?ho riaditelstva PZ v MT na pr?zem? ( oproti krytej plav?rni ? evidencia motorov?ch vozidiel? ). Elektronick? kolkok v pr?slu?nej hodnote podla sadzobn?ka spr?vnych poplatkov pre vodicsk? opr?vnenia a vodicsk? preukazy si zak?pite v termin?le E-kolok a odovzd?te v auto?kole pred prihl?sen?m na sk??ku. Bez tohoto l?stka s QR k?dom a pr?slu?nou kodnotou pol?cia ?iadost o vykonanie sk??ky neprevezme.

Postup pri obsluhe platobn?ho termin?lu E-kolok: Zvol?te si ?kon za ktor? potrebujete zaplatit spr?vny poplatok (vodicsk? opr?vnenia-sk??ka?.), dalej zvol?te sp?sob platby, bud v hotovosti, pr?padne kartou alebo bezkontaktne, uhrad?te po?adovan? sumu a nakoniec si prevezmete vytlacen? l?stok s QR k?dom, ktor? odovzd?te v auto?kole pred prihl?sen?m na sk??ku.

Automat na E-kolky umo?nuje aj zjednodu?en? obsluhu pomocou k?du ID slu?by. Nemus?te sa k po?adovan?mu poplatku preklik?vat cez menu, ale stac? na ?vodnej obrazovke zvolit ?vyhladat platbu?, zadat k?d (ID slu?by) a automat ihned n?jde po?adovan? poplatok. Zoznam k?dov a sadzobn?k poplatkov je v tabulke, k?d ID slu?by je vyznacen? cervenou farbou.

E-KOLKY-1.JPG E-KOLKY-2.JPG E-KOLKY-3.JPG E-KOLKY-4.JPG e-kolky-v-kiosku-v0.0.JPG len-platba-kartou-v0.0.JPG