ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

AUTOLEK?RNICKA PO 01.08.2012

OBSAH AUTOLEK?RNICKY PODLA AKTU?LNYCH PREDPISOV (STAV PO AUGUSTE 2012)

Obsah autolek?rnicky stanovuje vyhl??ka ministerstva zdravotn?ctva c. 143/2009. Autolek?rnicky zak?pen? pred rokom 2009 musia byt vybaven? Kartou prvej pomoci, ktor? si m??ete z na?ej str?nky stiahnut tu. Autolek?rnicka zak?pen? nesk?r u? mus? zodpovedat spom?nanej vyhl??ke. V oboch pr?padoch ?iadna pom?cka v nej nesmie prekrocit d?tum spotreby, preto odpor?came z casu na cas to skontrolovat a pr?padne vymenit.

Kompletn? vyhl??ku Ministerstva zdravotn?ctva SR c.143/2009, ktor? stanovuje obsah autolek?rniciek si m??ete stiahn?t v s?bore PDF tu.

D?le?it? je, aby obal lek?rnicky mal biely kr?? s rozmerom minim?lne sedem centimetrov, u men?ej verzie pre motocykle minim?lne ?tyri centimetre. Obal by mal byt nepremokav?, prachuvzdorn? a odoln? voci teplotn?m rozdielom od ? 20 ?C a? do + 60 ?C. Ak tieto krit?ri? nesplna, m??ete dostat pokutu a? do 60 eur.

Co sa t?ka oran?ovej farby, tak v?robcovia by mali (vo vyhl??ke sa nep??e, ?e musia) dod?vat autolek?rnicky oran?ovej farby podla normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu. Ods. 5 p?smeno b, pr?lohy k vyhl??ke 143/2009 Z.z.

OBSAH LEK?RNICIEK PRE OSOBN? DOPRAVU, N?KLADN? DOPRAVU A PRE HROMADN? DOPRAVU JE URCEN? NAJM? NA:

- o?etrenie mal?ch r?n a odren?n
- o?etrenie r?n, pop?len?n a krv?cania
- o?etrenie zlomen?n a poranenia klbov
- ochranu z?chrancu a postihnut?ho pred ??ren?m n?kazy pri o?etren? a resuscit?cii.

OBSAH LEK?RNICIEK JE ROZDELEN? DO ?TYROCH SAMOSTATN?CH MODULOV, NA KA?DOM OBALE S? N?ZVY:

- Pom?cky, dezinfekcia a ochrana z?chrancu
- Mal? rany, odreniny
- Velk? rany, krv?canie, pop?leniny
- Zlomeniny, poranenia klbov

MODUL 1 ? POM?CKY, DEZINFEKCIA A OCHRANA Z?CHRANCU

1. r??ko resuscitacn? s ventilom ? 1 ks
2. izotermick? f?lia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm ? 1 ks
3. 2 p?ry vy?etrovac?ch rukav?c, minim?lna velkost L
4. utierky s cistiacim a antimikrobi?lnym ?cinkom, samostatne zabalen? ? 4 ks
5. no?nice urcen? pre zdravotn?ctvo, celokovov?, so zaoblen?mi hrotmi, ostr?, minim?lna dl?ka 15 cm ? 1 ks
6. zatv?racie ?pendl?ky s minim?lnou dl?kou 4 cm ? 6 ks

MODUL 2 ? MAL? RANY, ODRENINY

1. n?plast s vank??ikom (r?chloobv?z) 4 cm x 8 cm ? 10 ks
2. tamp?ny s cistiacim a antimikrobi?lnym ?cinkom alebo utierky s cistiacim a antimikrobi?lnym ?cinkom na o?etrenie drobn?ch r?n, samostatne zabalen? ? 8 ks
3. g?zov? kryc? obv?z steriln? ? kompres (minim?lne 7, 5 x 7, 5 cm) ? 2 bal. po 5 ks
4. n?plast hladk? textiln?, 2, 5 cm x 5 m, lepivost minim?lne 7N/25 mm ? 1 ks

MODUL 3 ? VELK? RANY, KRV?CANIE, POP?LENINY

1. obv?z hotov? steriln? s kompresom, minim?lna ??rka obv?zu 10 cm, minim?lne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minim?lna dl?ka obv?zu 120 cm, savost kompresu minim?lne 800 g/m2 - 2 ks
2. g?zov? kryc? obv?z steriln? ? kompres (minim?lne 10 x 10 cm) ? 2 bal. po 5 ks
3. ov?nadlov? obv?z hydrofiln?, steriln?, 10 cm x 5 m ? 1 ks
4. ov?nadlov? obv?z hydrofiln?, steriln?, 6 cm x 5 m ? 1 ks

MODUL 4 ? ZLOMENINY, PORANENIA KLBOV

1. elastick? obv?z (urcen? na lahk? a? stredn? kompresiu) 10 cm x 4 m ? 2 ks
2. elastick? obv?z (urcen? na lahk? a? stredn? kompresiu) 6 cm x 4 m ? 2 ks
3. trojroh? ?atka textiln?, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm ? 2 ks

Na ka?dom obale modulu lek?rnicky je z?roven d?tum spotreby, oznacenie pr?slu?n?ho modulu m? vydr?at na povrchu po cel? cas pou??vania lek?rnicky, obal m? zarucovat aj vhodn? ulo?enie a uchov?vanie obsahu tak, aby nedo?lo k jeho znehodnoteniu, vy?aduje sa hladk? povrchov? ?prava, mal by byt z materi?lu, ktor? zaruc? r?chlu a jednoduch? dostupnost pou?itia obsahu.

Doteraz boli v predaji autolek?rnicky zabalen? vo f?lii oznacen? dobou expir?cie pre cel? jej obsah. Nov? u? maj? ?ivotnost dan? pre jednotliv? moduly, v ktor?ch s? pou?it? modernej?ie ?medikamenty?. Najkrat?iu expir?ciu maj? dezinfekcn? vank??iky a najdlh?iu v?c?inou obv?zov? materi?l, ten vydr?? aj 6 rokov. V novom type sa u? nemus? nach?dzat dezinfekcn? roztok s rozpra?ovacom ani PVC r??ka. Naopak pribudla karta prvej pomoci. Celkovo sa tak doba expir?cie dok?zala predl?it a? na ?tyri roky.

Star? lek?rnicku rad?ej nepou??vajte. Z?chran?ri upozornuj?, ?e nielen zranen?mu, ale aj sebe m??ete ubl??it. Napr?klad rukavice po z?ruke sa trhaj? a krvou sa m??ete od zranen?ho infikovat. S invent?rou starej autolek?rnicky pom??u v lek?rni. Vyber? obsah, ktor? sa e?te d? pou?it napr?klad v dom?cnosti a to, co je po expir?cii, separuj? do zberu. Za nov?, oran?ov? do osobn?ho vozidla zaplat?te okolo jeden?st eur, motocyklov? motolek?rnicka vyjde asi na osem eur.

Nezabudnite ani na kartu prvej pomoci. T? mus? byt tie? v aute.