ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

AUTOCVICISKO V MARTINE

Pou??vame autocvicisko s velmi kvalitn?m povrchom (z?mkov? dla?ba) v uzavretom s?kromnom are?li v Martine. S?castou n??ho autocviciska je budova na uschovanie vec? a pr?padne pockanie na vykonanie sk??ky pri nepriaznivom pocas? a aj WC. Autocvicisko m? velk? rozlohu a je na nom pripraven? sk??obn? dr?ha s rozlo?en?mi ku?elmi a cerveno-bielo pruhovan?mi tyckami. Nemus?te sa teda tlacit v stiesnenom priestore, ani cakat, k?m skonc? niekto pred Vami. Na tomto autocvicisku budete robit aj z?verecn? sk??ky. Pou??vame vozidl? ?koda FABIA typ II a III, s ktor?mi sa na cvicisku jazd? velmi dobre, preto?e maj? mal? rozmery, hydraulick? posilnovac riadenia, nie pr?li? jemn? a citliv? spojku a na prejazd z?krut a parkovnie im stac? mal? polomer zatocenia.

PRIEBEH SK?KY NA AUTOCVICISKU ? OSOBN? VOZIDLO.

Na prejazd celej dr?hy m? ?iadatel celkov? cas 10 min?t, pricom nie je podmienkou zvl?dnut ka?d? sp?sob parkovania na prv? pokus. To znamen?, ?e ak na prv? kr?t nevojde do vyznacen?ch parkovac?ch miest, m??e sa opravit a to aj opakovane. Pritom v?ak nesmie d?jst k ?iadnemu kontaktu s tyckami a ku?elmi alebo presiahnut biele ciary. Pred zacat?m sk??ky na autocvicisku stoj? uzamknut? cvicn? vozidlo zaparkovan? v priestore gar??e o rozmeroch 2,8 x 5 m, ktor? je vytvoren? zo siedmich ku?elov. Nadv?zuje na nu slalomov? trat vytvoren? zo ?tyroch ku?elov v jednej priamke, ktor? s? od seba vzdialen? 1,5 n?sobok dl?ky cvicn?ho vozidla. Slalomov? trat m? dl?ku 8 metrov. ?iadatel zac?na sk??ku prebrat?m kl?cov a odomknut?m vozidla, nastaven?m sedadla a zrkadiel, zapnut?m svetiel a bezp.p?sov. Po na?tartovan? vych?dza z kolm?ho parkovania jazdou dopredu a pokracuje slalomovou jazdou pomedzi ku?ele. Za posledn?m ku?elom zastav? s vozidlom na vyznacenom mieste (obr.ni??ie). Celkov? cas 10 min?t sa poc?ta od v?jazdu z prv?ho parkovacieho miesta ? gar??e, nie od prebratia kl?cov.

?iadatel zarad? spiatocku a s vozidlom c?van?m zaparkuje na kolm? st?tie do vyznacen?ho parkovacieho miesta o rozmeroch 2,8 x 5 metrov, ktor? je vytvoren? zo siedmich ku?elov. Potom s vozidlom vych?dza z parkovacieho miesta jazdou doprava. Zarad? spiatocku a s vozidlom c?van?m zaparkuje podobn?m sp?sobom do vyznacen?ho parkovacieho miesta ? pozdl?neho st?tia, ktor? m? rozmery 2,5 x 6,5 metra a ktor? je vytvoren? zo siedmich ku?elov (obr.ni??ie).

Po zaparkovan? s vozidlom vych?dza von z pozdl?neho parkovacieho miesta a jazdu ukonc? zac?van?m do vyznacen?ho priestoru gar??e ? kolm?ho parkovacieho miesta (obr.ni??ie). Po zastaven? vozidla vo vyznacenom priestore gar??e, vypne motor a vozidlo zaist? proti pohybu zatiahnut?m rucnej brzdy. Po vyst?pen? z vozidla ho uzamkne a kl?ce odovzd? sk??obn?mu komis?rovi, pr?padne in?truktorovi. Pokial ?iadatel splnil casov? limit 10 min?t a nedo?lo k ?iadnemu kontaktu s ku?elmi alebo tyckami, pr?padne vozidlo nepresahovalo cez biele ciary, sk??ka je hodnoten? stupnom ?prospel?. Pokial by druh? cast sk??ky ? jazda v prem?vke, bola ne?spe?n?, cvicisko u? na dal?ej sk??ke neopakuje.

PRIEBEH SK?KY NA AUTOCVICISKU ? MOTOCYKEL

Pred zacat?m sk??ky stoj? motocykel zaparkovan? na ciare oznacenej p?smenom A. ?iadatel zdvihne motocykel z podpery a alebo stojanu a tlac? ho bez pou?itia motora smerom na ciaru oznacen? p?smenom B. N?? cvicn? motocykel Honda Hornet CB600F sa tlac? velmi lahko (nie je pr?li? ta?k? a m? ni??ie umiestnen? ta?isko) a zvl?dne to aj clovek ni??ej postavy a men?ej hmotnosti. Po dotlacen? motocykla na ciaru B ?iadatel na?tartuje motor a s pou?it?m prv?ho a druh?ho r?chlostn?ho stupna prejde prv? okruh mimo prek??ok. Jazdu ukonc? na ciare oznacenej p?smenom B (obr.ni??ie).

Druh? okruh zac?na rozjazdom motocykla z ciary B, pricom vykon?va slalomov? jazdu pomedzi ku?ele, ktor? s? od seba vzdialen? na 2,5 n?sobok dl?ky motocykla. Nie je dovolen? pom?hat si nohami, tieto mus? mat ?iadatel neust?le na stupack?ch. Po dokoncen? slalomu sa otoc? do protismeru t?m, ?e urob? z?krutu vlavo v tvare p?smena U. N?sledne prejde s motocyklom v priamom smere pomedzi vyznacen? dvojit? ciaru o dl?ke 5 metrov a ??rke 0,5 metra. Potom vykon? jazdu v tvare c?slice 8 a jazdu ukonc? na ciare A, kde motocykel zastav?, vypne motor a motocykel oprie na stojan (obr.ni??ie). Na slalome pou??vame v?hradne gumen? reflexn? dopravn? ku?ele, ktor? sa v pr?pade kontaktu s motocyklom stlacia a nehroz? p?d, ako to m??e byt pri pou?it? plastov?ch ci lamin?tov?ch ku?elov.

Pokial nedo?lo k ?iadnemu kontaktu s ku?elmi, ?iadatel nepre?iel motocyklom cez biele ciary a vykonal jazdu bez polo?enia n?h dolu zo stupaciek pocas jazdy, sk??ka je hodnoten? stupnom ?prospel?. Pokial by druh? cast sk??ky ? jazda v prem?vke, bola ne?spe?n?, cvicisko u? na dal?ej sk??ke ?iadatel neopakuje.

Cvicisko-Podhaj-1.JPG Cvicisko-auto-1.JPG Cvicisko-auto-2.JPG Cvicisko-auto-3.JPG Cvicisko-motocykel-1.JPG Cvicisko-motocykel-2.JPG