ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

EVIDENCIA VOZIDIEL PZ SR

Pri väčšine úkonov je potrebné vozidlo pristaviť na obhliadku. Tu su časy obhliadok na evidencií motorových vozidiel PZ v Martine.
Parkovisko pri krytej plavárni.

Pondelok, Utorok, Streda :
o 7:30, 10:00, 13:00
v Stredu aj o 15:00
Piatok :
o 7:30, 10:00

PRIHLÁSENIE NOVÉHO VOZIDLA

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II
- doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- platný doklad totožnosti
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
- overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
- ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite)
- správny poplatok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €]
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 24 €.

PRIHLÁSENIE VOZIDLA DOVEZENÉHO ZO ZAHRANIČIA

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
- rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- platný doklad totožnosti
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
- osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km)
- kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €]
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu
- Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla organizácie, ,je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).

PRIHLÁSENIE VOZIDLA Z INÉHO OKRESU

Držiteľ vozidla je povinný do 15 dní od dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Orgány Policajného zboru požadujú predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť
- ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé” (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle)
- správny poplatok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €]; pri presťahovaní pôvodného majiteľa – poplatok iba 33 € za 2 x TEČ
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

Praktická rada : Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je potrebné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i agendu: Odhlásenie vozidla do iného okresu

PRISŤAHOVANIE Z INÉHO OKRESU

Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a orgány Policajného zboru požadujú predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu
- platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, aktuálny výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list so zapísaným novým sídlom
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- správny poplatok v hodnote 33 €
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.Praktická rada : Nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese.

ZMENA VLASTNÍCTVA VOZIDLA

Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.
Pri zmene vlastníctva je potrebné predložiť:

- držiteľ, ktorý má byť novým vlastníkom – žiadosť o vykonanie zmeny
- osobná prítomnosť pôvodného vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny
- splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- platný doklad totožnosti, resp. originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.Správne poplatky
- V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo zmena vlastníctva vozidla 12 €.
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

ZMENA DRŽITEĽA (PREPIS) V OKRESE

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je potrebné predložiť:

- pôvodný držiteľ – žiadosť o prevod džby na inú osobu (odhlásenie)
- nový držiteľ – žiadosť o zápis svojej osoby (prihlásenie)
- platný doklad totožnosti (pri odhlásení aj prihlásení)
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení)
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

SPRÁVNE POPLATKY

- pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú
- odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku – 16,50 € za jednu tabuľku
- zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov – 33 €, t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov
- papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie – 165,50 €.

ODHLÁSENIE VOZIDLA DO INÉHO OKRESU

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:

- vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa
- osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
- potrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i životnú udalosť Prihlásenie vozidla z iného okresu . V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmanu trvalého pobytu v novom okrese. Poistenie vozidla možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla.

ODHLÁSENIE VOZIDLA DO ZAHRANIČIA

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať tými spôsobmi:

- odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I
- odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I.

Taktiež je možné vykonať odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte. Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla povinný predložiť:

- vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa a vlastníka
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia “spôsobilé”
- potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Správne poplatky

- odhlásenie vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I – 33 € zakaždú tabuľku s evidenčným číslom; t. j.
- poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I
- odhlásenie vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I – 12 € – v tomto prípade je poplatok
- len za vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

VÝMENA NEPLATNÉHO OSVEDČENIA O EVIDENCII

Snahou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je umožnenie vydávania nových dokladov osvedčenie o evidencii časť I a časť II v čo najširšom meradle, pričom však nie je ohraničený termín ukončenia platnosti súčasne vydaných dokladov.

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) po 1.6.2010 požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný predložiť okrem samotných dokladov, nasledovné doklady:

- vyplnenú žiadosť o zmenu
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- v tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €
- ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa polatok vo výške 10 € za každý takýto doklad
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €

Doklady od vozidla sú neplatné, ak:

- sú v nich neoprávnene vykonané zmeny
- záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti atď.)
- sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné
- boli zničené, stratené alebo ukradnuté
- bolo vozidlo ukradnuté
- tiež čipová karta osvedčenie o evidencii časť I je neplatná, ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II.

ZMENA FARBY VOZIDLA

Pri zmene farby vozidla je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zmenu
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé”. V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €. Výmenu karosérie, motora a zápis spájacieho zariadenia vykonáva obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Orgán Policajného zboru následne vykoná zápis zmeny v dokladoch.

VYRADENIE VOZIDLA Z EVIDENCIE

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť a odovzdať

- vyplnenú žiadosť o zmenu
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie
- potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- správny poplatok v hodnote 5 €.Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel orgánu Policajného zboru potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.Orgán Policajného zboru rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.

VÝMENA TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM

Pri výmene tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) je držiteľ vozidla povinný predložiť nasledovné doklady:

- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- platný doklad totožnosti
- vyplnenú žiadosť o zmenu
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- ak bola TEČ stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
- ak je vlastníkom vozidla leasingová spoločnosť, overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti