Skupiny vodičských oprávnení

Skupiny vodičských oprávnení

Rozsah
a členenie skupín motorových vozidiel

(1)
Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá
členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E,
D, DE a T.

(2)
Do skupiny motorových vozidiel AM patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové
vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou25až45km.h-1,
ktoré sú charakterizované,

1.
ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem
valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora
alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší
ako 4 kW v prípade elektrického motora, a

2.
ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem
valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora,
najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade
spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý
výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a

b)
ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá,
ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti
batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia
konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých

1.
zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade
zážihových motorov,

2.
najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade
iných spaľovacích motorov, alebo

3.
najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v
prípade elektrického motora.

(3)
Do skupiny motorových vozidiel A1 patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s
postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou
rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov
motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako11kW a pomer
výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1
kW/kg,

b)
motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky
usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový
objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s
najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1,
ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

(4)
Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové
vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom
vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom
výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim
0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako
dvojnásobkom ich výkonu.

(5)
Do skupiny motorových vozidiel A patria

a)
dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s
postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia
konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých
zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade
spaľovacieho motora,

b)
motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim
15 kW.

(6)
Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so
štyrmi kolesami, ktorých

a)
prevádzková hmotnosť je 350 kg až 400 kg a pri vozidlách
určených na prepravu tovaru 350 kg až 550 kg bez hmotnosti batérií
v prípade elektrických vozidiel,

b)
najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km.h-1,

c)
zdvihový objem valcov motora presahuje 50 cm3 v prípade zážihových
motorov, najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW v prípade
iných spaľovacích motorov alebo ktorých najväčší čistý
výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora.

(7)
Do skupiny motorových vozidiel B patria

a)
motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých
najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a
ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb
okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť
pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

b)
motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého
najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za
predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej
súpravy nepresahuje 4 250 kg.

(8)
Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy
pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného
vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť
nepresahuje 3 500 kg.

(9)
Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá
okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková
hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú
konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem
vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené
prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou
nepresahujúcou 750 kg.

(10)
Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy
pozostávajúce z ťažného vozidla

a)
skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná
celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia
prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12
000 kg,

b)
skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná
celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia
prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12
000 kg.

(11)
Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá
okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na
prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia
prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému
vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s
najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(12)
Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené
z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého
najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(13)
Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá,
ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb
okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému
vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s
najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(14)
Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené
z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého
najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(15)
Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré
sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb
okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť
pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou
hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(16)
Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené
z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého
najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(17)
Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory
a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k
motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné
vozidlo.

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2018 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok