Zmeny zákona platné od 01.07.2012

Objektívna zodpovednosť a vyššie pokuty od júla 2012

Kompletné znenie zákona 68/2012 z 31.januára 2012, ktorý začína platiť od 01.07.2012, si môžete stiahnúť v súbore PDF tu. Všetky ostatné zákony a vyhlášky, ktoré aktuálne platia, nájdete v našej sekcii “stiahnite si”.

Objektívna zodpovednosť

Schválená novela zavádza síce jednu, no o to dôležitejšiu novinku. Je ňou objektívna zodpovednosť. Prináša zodpovednosť majiteľa respektíve prevádzkovateľa vozidla za priestupky nezávisle od toho, kto ho šoféruje.

Majitelia áut sa už nebudú môcť vyhovárať na to, že vozidlo viedla iná osoba. Týmto spôsobom sa podľa doteraz platného zákona mohli vyhnúť pokute. Po novom to už políciu nebude zaujímať. Majiteľovi vozidla príde do schránky obálka s platobným rozkazom, fotografiou a číslom účtu, na ktorý musí pokutu uhradiť.

Do zákona vstupuje nový paragraf tohto znenia:

§ 6a
Povinnosti držiteľa vozidla

Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú

a) zákaz predchádzania podľa § 15 ods. 5 alebo zákaz predchádzania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
b) rýchlosť jazdy podľa § 16,
c) povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“,
d) zákaz otáčania a cúvania podľa § 22 ods. 4 alebo zákaz otáčania vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,
f) prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané podľa § 27 až 29,
g) najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravu vozidla podľa § 51,
h) zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

Novela umožní viac techniky

Hoci hliadky a policajné kontroly z našich ciest nezmiznú, novela počíta s častejším využívaním rôznych technických zariadení, najmä radarov. No nebudú jediné. Polícia už dlhší čas hovorí o kamerových systémoch na križovatkách, ktoré by dokumentovali jazdu na červenú a celý rad ďalších priestupkov. Novela umožní vybaviť kamerami aj obchvaty, kde hustá premávka neraz bránila policajtom sledovať napríklad tých, ktorí na predbiehanie vozidiel v zápche s obľubou využívajú krajnice a odbočovacie či priraďovacie pruhy.

Okrem toho s najväčšou pravdepodobnosťou konečne vstúpia do hry aj kamerové systémy v tuneloch, ktoré umožňujú úsekové meranie rýchlosti. V praxi to znamená, že kamera zaznamená vozidlo na začiatku a konci tunela a na základe dĺžky tunela a času za ktorý ho vodič prešiel, vypočíta jeho priemernú rýchlosť. Hoci tunely sú týmito systémami vybavené už dávno, legislatíva ich používanie na tieto účely neumožňovala.

Novelou sa zmení aj spôsob výberu pokút. Hoci policajti budú stále hliadkovať na cestách, blokové pokuty budú určené striktne a policajt už nebude môcť dať pokutu v rozmedzí „od-do“. Za každý priestupok bude pevne určená sadzba, s ktorou nikto nepohne. Ak vinníka zaznamená policajná technika, systém z databanky automaticky zistí majiteľa vozidla a obsluha zariadení nebude mať žiadnu možnosť zasahovať do záznamov.

Pokuty sa opäť zvýšia

Spolu s objektívnou zodpovednosťou sa znovu zvyšujú pokuty za dopravné priestupky. V prípade, že vodič poruší viacero predpisov, zaplatí pokutu za ten najdrahší. Ministerstvo dúfa, že prísnejšie postihy a zabezpečené automatické systémy budú vodičov motivovať k dodržiavaniu pravidiel. Podľa hesla: ten, kto jazdí podľa predpisov, nemusí sa báť pokuty, nech je akokoľvek vysoká.

Pokuty platné od 1. júla 2012
Prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti
V obci
Mimo obce
6 – 10 km/
15 €
11 – 15 km/h
39 €
30 €
16 – 20 km/h
66 €
42 €
21 – 25 km/h
93 €
66 €
26 – 30 km/h
141 €
99 €
31 – 35 km/h
201 €
162 €
36 – 40 km/h
270 €
201 €
41 – 45 km/h
342 €
270 €
46 – 50 km/h
402 €
342 €
51 – 55 km/h
471 €
402 €
56 – 60 km/h
540 €
471 €
61 – 65 km/h
600 €
540 €
66 – 70 km/h
699 €
600 €
71 – 75 km/h
798 € *
699 €
viac ako 75 km/h
798 €
* viac ako 70 km/h; zdroj: MV SR
Pokuty platné od 1. júla 2012
Priestupok
Pokuta
Zákaz predchádzania
249 €
Povinnosť zastaviť vozidlo na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde!“ alebo na signál so znamením „Stoj!“
300 €
Zákaz otáčania a cúvania
99 €
Zákaz zastavenia a státia
198 €
Prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané
300 €
Zákaz vjazdu, zákaz odbočovania alebo prikázaný smer jazdy
99 €
Prekročenie najvyššej prípustnej hmotnosti vozidla/jazdnej súpravy
 
- do 10 %
99 €
- od 10 do 15 %
231 €
- od 15 do 20 %
342 €
- od 20 do 25 %
450 €
- od 25 do 30 %
570 €
- od 30 do 35 %
681 €
- nad 35 %
798 €
Zdroj: MV SR

Majiteľ vozidla môže do 15 dní od doručenia platobného rozkazu podať odpor, v ktorom môže namietať spáchanie priestupku a zároveň určiť skutočného vinníka (meno, priezvisko a adresu pobytu). V tom prípade bude polícia vymáhať pokutu od vodiča, ktorý priestupok spáchal.

Ďalšou novinkou je zľavnená platba. Ak majiteľ zaplatí pokutu do 15 dní, na uzatvorenie celej veci mu budú stačiť dve tretiny jej výšky, v opačnom prípade musí zaplatiť celú sumu. V prípade, že sa proti priestupku odvolá a v správnom konaní bude určený za vinníka, bude musieť uhradiť aj trovy vo výške 30 eur. Pokuty sa pri objektívnej zodpovednosti budú platiť výlučne bankovým prevodom, zákon platbu v hotovosti neumožňuje.

Zodpovednosť ponesú aj poslanci

Dobrou správou pre širokú motoristickú verejnosť je fakt, že pokute za priestupok sa v prípade objektívnej zodpovednosti nevyhnú ani poslanci a sudcovia. Zákon priznáva ochranu iba členom diplomatických zborov a osobám, ktorých chráni imunita na základe medzinárodného práva.

Čo v prípade ak…

  • radar presne nezachytí evidenčné číslo vozidla alebo vyhotoví nekvalitný záznam: Policajný orgán udalosť odloží, keďže sa nebude dať preukázať, že skutok bol spáchaný konkrétnym vozidlom.
  • je držiteľom vozidla právnická osoba: Objektívna zodpovednosť sa vyvodí voči spoločnosti resp. právnickej osobe ako celku (ako držiteľovi vozidla). Kto konkrétne pokutu zaplatí, zostane na internom rozhodnutí firmy. Pokutu nebude možné uplatniť ako odpočítateľnú položku základu dane.
  • má držiteľ vozidlo na leasing: Zodpovednosť za spáchanie deliktu nesie jeho držiteľ, čiže nie leasingová spoločnosť, ktorá v najčastejších prípadoch figuruje v evidencii vozidiel ako vlastník vozidla.

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2017 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok