Zmeny zákona od 19.01.2013


Kompletné znenie vyhlášky 381/2012 z 21.novembra 2012 a platnej od 19. januára 2013 si môžete stiahnúť vo formáte PDF >>>tu<<<.


Zmeny v zákone č. 8/2009 Z. z. týkajúce sa veku na udelenie vodičského oprávnenia a novej kategorizácie vozidiel a platnosti vodičského oprávnenia, ktoré nadobudnú účinnosť od 19. 01. 2013.

Vek na udelenie vodičského oprávnenia a vedenie motorových vozidiel (Zákon č. 8/2009 Z. z. § 78, ods. 1 )

1. Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:

 • 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia (ďalej len VO) skupiny AM,
 • 16 rokov pre žiadateľa o udelenie VO skupiny A1 a B1,
 • 17 rokov pre žiadateľa o udelenie VO skupiny T,
 • 18 rokov pre žiadateľa o udelenie VO skupiny A2, B, BE, C1 a C1E,
 • 21 rokov pre žiadateľa o udelenie VO skupiny C, CE, D1 a D1E,
 • 24 rokov pre žiadateľa o udelenie VO skupiny A, D a DE.

2. Zmena v kategorizácií vozidiel od 19. 01. 2013

zákon č. 8/ 2009 Z. z. § 73 ods. 1 Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny alebo podskupiny.

Od 19. 01. 2013 je účinné toto znenie: zákon č. 8/2009 Z. z. § 73 ods. 1 Vodičské oprávnenie je právo osoby viesť motorové vozidlo určitej skupiny.

- už nebude členenie na skupiny A, AM, B, B+E, C, C+E, D, D+E a T a podskupiny A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E, ale od 19. 01. 2013 to budú všetko skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.

(Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel s novým znením je v zákone č. 8/2009 Z. z § 75).

3. Skúška z vedenia motorového vozidla:

Vyhláška 361/ 2011 Z. z., ktorá dopĺňa vyhlášku MVSR č. 9/2009 Z. z. Znenie, ktoré nadobudne účinnosť od 19. 01. 2013

§ 22 ods. 2 – Skúška z vedenia motorových vozidiel:

 •  skupiny AM sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny AM s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 25 km.h,
 • skupiny A1 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A1 bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 120 cm3 a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou najmenej 90 km.h,
 • skupiny A2 sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A2 bez postranného vozíka s výkonom s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 400 cm3 a s výkonom motora najmenej 25 kW,
 • skupiny A sa vykonáva na dvojkolesovom vozidle skupiny A bez postranného vozíka s objemom valcov spaľovacieho motora najmenej 600 cm3 a s výkonom motora najmenej 40 kW
  … ďalšie skupiny sú rozpísané v zákone.

4. Platnosť VO je uvedená v zákone č. 8/2099 Z.z. § 94, 96, 97

§ 94
(3) Platnosť vodičského preukazu na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T je 15 rokov. Najviac však do dvŕšenia veku 65 rokov, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak.
(4) Platnosť vodičského preukazu pre skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je 5 rokov. Najviac však do dovŕšenia veku 65 rokov, ak nie je v odseku 5 ustanovené inak.
(5) Platnosť vodičského preukazu osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov, ak predloží platné doklad o zdravotej spôsobilosti.

§ 75
5. Rozsah a členenie skupín motorových vozidiel

(1) Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.

(2) Do skupiny motorových vozidiel AM patria
a) dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou 25 až 45 km.h-1, ktoré sú charakterizované,
1. ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
2. ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a
b) ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých
1. zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,
2. najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo
3. najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

(3) Do skupiny motorových vozidiel A1 patria
a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako 11 kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0, 1 kW/kg,
b) motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

(4) Do skupiny motorových vozidiel A2 patria dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0, 2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

(5) Do skupiny motorových vozidiel A patria
a) dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,
b) motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

(6) Do skupiny motorových vozidiel B1 patria motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktorých
a) prevádzková hmotnosť je 350 kg až 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru 350 kg až 550 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel,
b) najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km.h-1,
c) zdvihový objem valcov motora presahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov alebo ktorých najväčší čistý výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora.

(7) Do skupiny motorových vozidiel B patria
a) motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,
b) motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

( Do skupiny motorových vozidiel BE patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

(9) Do skupiny motorových vozidiel skupiny C1 patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(10) Do skupiny motorových vozidiel C1E patria jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla
a) skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,
b) skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

(11) Do skupiny motorových vozidiel skupiny C patria motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(12) Do skupiny motorových vozidiel CE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(13) Do skupiny motorových vozidiel skupiny D1 patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(14) Do skupiny motorových vozidiel D1E patria jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(15) Do skupiny motorových vozidiel D patria motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

(16) Do skupiny motorových vozidiel DE patria jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

(17) Do skupiny motorových vozidiel T patria poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.
(2) Vodičské oprávnenie skupiny A2 možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A1 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla podľa § 75 ods. 3 písm. a),
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole, 41a)
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f) a g).

(3) Vodičské oprávnenie skupiny A možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý
a) je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny A2 najmenej dva roky,
b) predloží čestné vyhlásenie o tom, že má najmenej dvojročnú prax vo vedení motorového vozidla skupiny A2,
c) vykoná osobitnú skúšku z vedenia motorového vozidla alebo absolvuje osobitný výcvik v autoškole, 41a)
d) splní ostatné podmienky na udelenie vodičského oprávnenia okrem podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. f) a g).

(4) Osobe s ťažkým zdravotným postihnutím možno udeliť vodičské oprávnenie skupiny B a skupiny BE, ak dovŕšila vek 17 rokov.

§ 143b
Prechodné ustanovenie
k úpravám účinným od 19. januára 2013

(1) Vodičské oprávnenia udelené pred 19. januárom 2013 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu a oprávňujú na vedenie skupín motorových vozidiel podľa tohto zákona takto:
a) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny AM oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM,
b) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny A1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A1 a AM,
c) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A s obmedzením výkonu motora do 25 kW oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A2, A1 a AM,
d) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny A, A2, A1 a AM,
e) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny B1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B1 a AM,
f) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, B1 a AM,
g) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny B+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny B, BE, B1 a AM,
h) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1, B, B1, AM a T,
i) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny C1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj motorových vozidiel skupiny D1E, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia doterajšej podskupiny D1,
j) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny C, C1, B, B1, AM a T,
k) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny C+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T, ako aj motorových vozidiel skupiny DE, ak je jeho držiteľ držiteľom vodičského oprávnenia doterajšej skupiny D,
l) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1, C, C1, B, B1, AM a T,
m) doterajšie vodičské oprávnenie podskupiny D1+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T,
n) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny D, D1, C, C1, B, B1, AM a T,
o) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny D+E oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny DE, D, D1E, D1, CE, C, C1E, C1, BE, B, B1, AM a T,
p) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny T oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny T, a to len na území Slovenskej republiky,
q) doterajšie vodičské oprávnenie skupiny A/50 oprávňuje na vedenie motorových vozidiel skupiny AM.

 

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2017 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok