Zmeny PCP od 01.11.2011

Od 1. novembra 2011 vstúpili do platnosti zmeny a doplnenia zákonov o cestnej premávke.

Vodičský preukaz na osobné auto už v 17 rokoch

- vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny B sa znížil na 17 rokov. Títo vodiči však môžu až do dovŕšenia dospelosti – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má oprávnenie skupiny B najmenej 10 rokov. Spolujazdec musí mať pri sebe vodičský preukaz, nesmie byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou je na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenie vozidla bez kvalifikovaného spolujazdca sa pokladá za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. Tento spolujazdec musí byť zapísaný vo vodičskom preukaze meloletého vodiča a musí ho schváliť zákonný zástupca maloletého vodiča. Tlačivo k tomuto úkonu nájdete na našej stránke v sekcií “stiahnite si”.

Spôsobilosť na vodičské oprávnenie, autoškoly, uchádzači o vodičské oprávnenie

- na skúšku z odbornej spôsobilosti je autoškola povinná prihlasovať absolventov do šiestich mesiacov od ukončenia prípravy v autoškole
– uchádzači o vodičské oprávnenie, ktorí neprospejú z vedenia motorového vozidla na cvičisku, nemôžu pokračovať v skúške v cestnej premávke
– rozšíril sa okruh dôvodov, pre ktoré sa držiteľ vodičského oprávnenia musí podrobiť preskúmaniu zdravotnej či psychickej spôsobilosti či preskúšaniu odbornej spôsobilosti. Opäť sa zaviedol doškoľovací kurz podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách v prípade notorických porušovateľov predpisov – takých, čo sa dopustili 3 závažných priestupkov počas 12 mesiacov, za ktoré im bola uložená pokuta minimálne 60 eur
– vodiči dôvodne podozriví z požívania alkoholu či návykových látok sa musia na základe rozhodnutia PZ  podrobiť preskúmaniu svojej zdravotnej spôsobilosti u psychiatra a tí vodiči, u ktorých psychiater nezistí závislosť, sa musia podrobiť poradenstvu u dopravného psychológa
– vodiči, ktorým bol uložený trest či sankcia spočívajúca v zákaze vedenia motorových vozidiel, sa musia po uplynutí zákazu podrobiť preskúšaniu z odbornej spôsobilosti. Ak zákaz činnosti trval viac ako dva roky,  musia absolvovať aj preskúmanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti. V opačnom prípade vodičský preukaz naspäť nezískajú.
– vodiči, ktorí počas 5 rokov trikrát spôsobili dopravnú nehodu alebo dvakrát porušili pravidlá cestnej premávky tým, že požijú alkohol alebo návykovú látku, alebo sa odmietli podrobiť vyšetreniu na ich zistenie, prídu o vodičské oprávnenie. Ak ho chcú získať späť, musia nanovo absolvovať kurz v autoškole

Chodci a vodiči

- povinnosť vodiča dať prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov, pričom ho nesmie ohroziť, sa nevzťahuje na vodičov električiek
– chodcom pribudla povinnosť umožniť električke plynulý prejazd. Pri akomkoľvek prechádzaní cez vozovku – vrátane priechodu – musia dbať nielen na rýchlosť, ale aj vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel
– vodiči nesmú zastaviť vozidlo na priechodoch pre chodcov či cyklistov, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Cieľom je umožniť chodcom plynulý prechod cez cestu bez obchádzania vozidiel
– pre zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, platí zákaz predchádzania na priechode pre chodcov a aj cyklistov a bezprostredne pred nimi.
– s cieľom zvýšiť ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky je závažným porušením pravidiel aj ohrozenie chodca a cyklistu prechádzajúceho cez priechod a tiež ohrozenie chodca pri odbočovaní vozidla mimo cestu, pri vchádzaní na cestu, pri otáčaní a cúvaní

Na cestách

- na diaľniciach a rýchlostných cestách musia vodiči dodržiavať bezpečnú vzdialenosť viazanú na čas, a to minimálne takú, ktorú vozidlo prejde za 2 sekundy (niektoré typy vozidiel za 3 sekundy). Vodiči totiž nemajú možnosť zmerať vzdialenosť, ale môžu odhadnúť čas, za ktorý by prekonali vzdialenosť k vozidlu idúcemu pred nimi
– vodičom v zimnom období pribudla zákonná povinnosť odstrániť z vozidla kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť a spôsobiť nehodu či zranenie
– začal platiť zákaz zastavenia a státia vozidiel na chodníku v zónach, kde je státie nejakým spôsobom regulované. Ide najmä o historické centrá miest, kde státie na chodníku – hoci aj pri ponechaní 1,5 m voľnej šírky – nie je vhodné

Ďalšie právomoci polície

- ak sa vodič odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu či inej návykovej látky, považuje sa za dopravnú nehodu aj škodová udalosť, pri ktorej je škoda menšia ako 3990 eur teda za iných okolností udalosť, ktorá nie je priestupkom a polícia ju neobjasňuje
– policajti budú môcť zadržať vodičský preukaz aj tomu, kto ho nepredloží pri kontrole napríklad v obave, že mu ho dôvodne zadržia. Fyzicky mu ho síce neodoberú, ale dostane potvrdenie o jeho zadržaní. Povinnosťou vodiča bude takto „fiktívne“ zadržaný vodičský preukaz odovzdať do 7 dní
– k právomociam polície pribudlo aj oprávnenie zadržať vodičský preukaz až do právoplatného ukončenia veci v prípadoch, kedy možno uložiť zákaz vedenia motorového vozidla
– rozšírili sa aj oprávnenia vojenských policajtov – pri priestupkoch, ktoré sú oprávnení objasňovať. Ide napríklad o možnosť zadržať osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie z rovnakých dôvodov, ako ich môže zadržať policajt
– vzhľadom na nárast prípadov jazdy s evidenčným číslom prideleným inému vozidlu a jazdy vozidiel s neoprávneným vybavením alebo použitím zvláštnych výstražných znamení používaných vozidlami s právom prednostnej jazdy je možné takéto priestupky postihovať vyššou sankciou
– policajti zasielajú údaje z evidencie dopravných nehôd obdobným spôsobom a v obdobnom rozsahu ako Slovenskej kancelárii poisťovateľov aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Keďže tento úrad disponuje evidenciou poistencov, poskytne tieto údaje zdravotnej poisťovni príslušnej podľa poisťovne zranenej alebo usmrtenej osoby za účelom efektívnejšieho uplatnenia nároku na úhradu nákladov za poskytnutie zdravotnej starostlivosti
– držitelia vodičských preukazov vydaných na Slovensku môžu požiadať o ich výmenu alebo obnovenie z dôvodu uplynutia platnosti, straty, odcudzenia alebo zmeny mena aj na konzulárnych úradoch SR

Zmeny v Trestnom zákone

- cieľom zmien v Trestnom zákone je okrem iného prísnejšie potrestanie páchateľov trestných činov, ktorých sa dopúšťajú ako vodiči dopravného prostriedku pod vplyvom alkoholu. Ak súd bude odsudzovať páchateľa za trestný čin, ktorého sa už raz dopustil ako vodič dopravného prostriedku pod vplyvom návykovej látky, uloží sa mu trest zákazu činnosti v hornej polovici trestnej sadzby. Kto spácha trestný čin usmrtenia pod vplyvom návykovej látky alebo kto tretíkrát spácha trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, tomu sa uloží zákaz činnosti na doživotie. V súlade so zásadou „trikrát a dosť“ sa bude prihliadať aj na predchádzajúce skutky, okrem prípadu, ak by použitie trestnej sadzby zákazu činnosti bolo neprimerane prísne
– súdy nemôžu podmienečne upustiť od výkonu zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo uloženom odsúdenému, ktorému bol takýto trest uložený v predchádzajúcich 10 rokoch za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky; a tiež tomu, kto bol v predchádzajúcich 10 rokoch za podobný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky postihnutý zákazom činnosti viesť motorové vozidlo. Opakovaným spáchaním trestného činu je totiž zrejmé, že trest nebol pre nápravu páchateľa postačujúci
– skutkové podstaty trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky sa doplnili o dva nové prípady:
– osoby, ktoré v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodili vplyvom návykovej látky, vykonávajú zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej môžu ohroziť zdravie alebo životy, alebo spôsobiť značné majetkové škody, potrestajú sa odňatím slobody až na 1 rok. Toto ustanovenia má výrazne preventívnu povahu a ráta už aj s nepriamou možnosťou poškodenia zdravia či majetku
– rovnako sa potrestá ten, kto sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky – dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom; alebo sa odmietne podrobiť lekárskemu odberu a vyšetreniu krvi či iného biologického materiálu, hoci by toto vyšetrenie nijako neohrozilo jeho zdravie
– trestné sadzby pri recidíve činov spáchaných pod vplyvom návykovej látky sa z doterajších 1 až 5 rokov zvyšujú na 2 až 5 rokov

Zmeny v zákone o priestupkoch

- do zákazu činnosti uloženého za priestupky sa nezapočítava čas výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody. Priestupkový zákon sa v tomto zosúladil s Trestným zákonom
– rovnako ako v Trestnom zákone nie je možné upustiť od zvyšku zákazu viesť motorové vozidlo tomu, komu v predchádzajúcich 10 rokoch uložili trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlo za trestný čin spáchaný pod vplyvom návykovej látky; ani tomu, komu bol v predchádzajúcich 10 rokoch uložený zákaz viesť motorové vozidlo za niektoré priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
– opätovne – z dôvodu prísnejšieho postihu arogantných vodičov a tzv. cestných pirátov – sa zaviedla možnosť prerokovať niektoré konkrétne priestupky súvisiace s vedením vozidla aj mimo blokového konania – čo sa vzťahuje najmä na prípady prekročenia rýchlosti. V minulosti sa v zásade akékoľvek prekročenie rýchlosti muselo prerokovať vždy v blokovom konaní, v ktorom boli nižšie pokuty a nebolo možné ani uložiť zákaz činnosti
– zmeny v zákone o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
– novela upravila postup detekcie alkoholu, omamných a psychotropných látok u vodičov, definuje sa postup pri detekcii na prítomnosť týchto látok
– príslušníkmi PZ – a to až do potvrdenia požitia na základe vyšetrenia vzorky krvi v zdravotníckych zariadeniach.
– ustanovuje sa povinnosť odobratú vzorku preskúmať aj laboratórne – orientačné zistenie prítomnosti týchto látok nie je dostatočné a je spochybniteľné. Z výsledku laboratórneho vyšetrenia musí byť jasné, či sa u osoby zistil alkohol, omamná látka alebo psychotropná látka a v prípade pozitívneho nálezu aj hodnoty týchto látok
– jasne sa určili prípady, keď sa lekárske vyšetrenie spojené s odberom a laboratórnym vyšetrením krvi či iného biologického materiálu vykoná vždy aj bez orientačného testovania – napríklad vtedy, ak vyšetrovaná osoba nie je pri vedomí. Tieto vyšetrenia bude uhrádzať ten, kto o ne požiadal. V prípade pozitívneho výsledku si žiadateľ bude úhradu týchto vyšetrení uplatňovať od vyšetrovanej osoby

 
 

Autoškola Boris s.r.o. 2006-2017 © - vytvorilo FINE - tvorba www stránok