úžitočné informácie pre vás

Na našom webe nájdete okrem informácii súvisiacich výhradne s kurzami ktoré ponúkame, aj úžitočné informácie ktoré sa Vám môžu hodiť či už ste šofér alebo len chcete mať prehľad.

Zákony, Vyhlášky a Praktické informácie

- TLAČIVÁ NA PRIHLÁSENIE DO KURZU

Najdôležitejšie tlačivo, ktoré potrebujete mať potvrdené lekárom, je ” Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia “. Pozor – lekári toto tlačivo nemajú! Je formátu A4, tlačené obojstranne. Na titulnej strane je žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia a miesto na súhlas zákonného zástupcu (len pri maloletých žiadateľoch). Na druhej strane je potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky a vyhlásenia potrebné v deň skúšok. K zaradeniu do kurzu je potrebné mať už lekárom potvrdené toto tlačivo. Hotové tlačivo si môžete zobrať z nástenky, ktorá je vpravo od dverí našej učebne na 4.poschodí v Dome Odborov Strojár na Vajanského námestí v Martine. Otváracie hodiny tejto budovy sú denne od 06:00 do 22:00. Vždy je tam pripravených niekoľko kusov pre Vás, prípadne nám zavolajte na 0905 664 476 a doručíme Vám ho, prípadne do iného okresu zašleme poštou. Tlačivo si môžete od nás osobne prevziať v našej učebni každý pondelok, stredu a štvrtok od 16:30 do 18:00 hod. Vzor vyplnenia titulnej strany vidíte na obrázku nižšie.

Druhým tlačivom je “Prihláška do kurzu”, ktorú si buď vytlačte z našej sekcie “stiahnite si” na biely papier formátu A4 a vypíšte alebo úplne stačí, ak Vám ho dáme na vypísanie my, až keď nám prinesiete lekárom opečiatkovanú vyššie uvedenú “Žiadosť o udelenie V.O.”

- VODIČSKÝ PREUKAZ “B” OD 17 ROKOV

Vek na získanie vodičského oprávnenia skupiny “B” sa od 01.11.2011 znížil na 17 rokov. Znamená to, že najneskôr v deň záverečných skúšok v autoškole sa požaduje minimálny vek 17 rokov. Takíto držitelia vodičského oprávnenia skupiny “B” môžu do dovŕšenia veku 18 rokov – najmenej však tri mesiace – viesť vozidlo skupiny “B” len v prítomnosti spolujazdca, ktorý má udelené vodičské oprávnenie skupiny “B” najmenej 10 rokov. Pozor však na to, že takéhoto spolujazdca musí schváliť zákonný zástupca maloletého vodiča a zapísať ho do žiadosti o zaevidovanie osoby sediacej na mieste vedľa vodiča. Zákonný zástupca môže tento zoznam spolujazdcov kedykoľvek pozmeniť či doplniť na evidencií vodičov – na pracovisku vodičských preukazov ( v Martine sa nachádza v budove Mestského úradu dolu na prízemí ). Spolujazdec musí mať pri sebe platný vodičský preukaz, nesmie byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok. Jeho úlohou je na mladého vodiča pôsobiť výchovne a preventívne. Vedenia vozidla bez kvalifikovaného a schváleného spolujazdca sa pokladá za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky. O vydanie vodičského preukazu pre žiadateľa, ktorý úspešne zložil skúšku vo veku 17 rokov, žiada jeho zákonný zástupca. K žiadosti prikladá tlačivo “Žiadosť o zaevidovanie spolujazdca do vodičského oprávnenia osoby mladšej ako 18 rokov”. Toto tlačivo si môžete vytlačiť z našej sekcie “stiahnite si” Pri prihlasovaní sa do kurzu v autoškole ho nepotrebujete. Potrebné je až k vybaveniu vodičského preukazu po úspešnej záverečnej skúške ! Doklady potrebné k vydaniu V.P. predkladá na pracovisku zákonný zástupca maloletého, ktorého prítomnosť je však nutná z dôvodu odfotografovania.

- ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY V MARTINE

1. Žiadateľ o vodičské oprávnenie musí mať pred prihlásením na skúšku a vydaním certifikátu o ukončení kurzu ukončený teoretický aj praktický výcvik a absolvovaný kurz prvej pomoci. Najneskôr v deň, na ktorý je plánovaný termín skúšky, musí absolvent kurzu mať dovŕšený predpísaný vek. Pri skupine “B” je minimálny vek na získanie vodičského preukazu 17 rokov, je však nutné podľa platných ustanovení jazdiť stanovené lehoty len so sprievodcom vo vozidle (tento musí byť zapísaný v karte vodiča). Pri veku 18 a viac rokov v deň skúšok sa vodičský preukaz vystavuje bez podmienky jazdiť so sprievodcom. K získaniu skupiny “A” bez obmedzenia výkonu, je minimálny požadovaný vek 24 rokov. Ak žiadateľ získava vodičské oprávnenie skupiny “A” osobitnou skúškou alebo osobitným výcvikom, minimálny vek nie je stanovený, čiže prakticky to môže byť už v 20-tom roku života. K prihláseniu na skúšku je potrebné priniesť do autoškoly E-KOLOK za 33 € pri skupine “B” (ID kód 457) a 16,50 € pri skupine “A” (ID kód 455). Klasické kolkové známky sa už nepoužívajú. Platobný terminál E-kolok pre úhradu poplatkov nájdete na prízemí v budove Okresného riaditeľstva PZ Martin – oproti krytej plavárni v MT. Pokiaľ Vám políciou stanovený termín skúšky nevyhovuje, je možné sa z neho odhlásiť, je však potrebné nám včas oznámiť skutočnosť, že sa skúšok nemôžete zúčastniť. Za tento úkon sa neplatí a ani uhradený poplatok za skúšku neprepadá, od tohoto termínu však plynie lehota 6 mesiacov, dokedy je potrebné skúšky absolvovať. Pokiaľ je predpoklad, že danú lehotu nestihnete z dôvodu napríklad plánovaného odcestovania, príp. lek. dlhodobého ošetrenia alebo výkonu trestu, dobre si pamätajte presný dátum, kedy ste boli prvýkrát plánovaný na skúšku. Dopravný inšpektorát môže lehotu 6 mesiacov predĺžiť o maximálne tri mesiace, no len vo výnimočných a odôvodnených prípadoch (hlavne zdr.problémy, výkon trestu…) Žiadosť o predlženie sa však musí podať na DI ešte pred vypršaním lehoty 6 mesiacov odo dňa určeného pre prvú skúšku, inak je už bezpredmetná. Pokiaľ dôvod neúčasti vznikne v konkrétny deň konania skúšok, napríklad zdravotné problémy, je potrebné (aj dodatočne) priniesť doklad od lekára o ošetrení, v takomto prípade sa pokus nezapočíta, poplatok neprepadá a máte naďalej plný počet zvyšných možností skúšky absolvovať.

2. Je potrebné mať zaplatené všetky poplatky spojené s výcvikom a najneskôr v deň skúšky by mali byť autoškole vrátené bezplatne zapožičané študijné materiály.

3. Žiadateľ o vodičské oprávnenie má nárok na jednu riadnu a dve opravné skúšky. Skúška začína písomným testom z pravidiel cestnej premávky, pokračuje na autocvičisku, kde sa vykoná praktická časť skúšky. Tá pozostáva zo skúšky z konštrukcie a údržby vozidla, slalomu vpred pomedzi kužele a troch spôsobov parkovania. Posledná časť praktickej skúšky je jazda v premávke so skúšobným komisárom (policajtom) vo vozidle, prípadne na motocykli s inštruktorom a skúšobný komisár na skúšku dohliada z osobného vozidla idúceho za motocyklom.

4. Ak vám skúšobný komisár oznámi, že ste prospeli zo všetkých častí skúšky, už najbližší stránkový deň môžete navštíviť JEDNOTNÉ PRACOVISKO – evidenciu vodičov (v Martine sídli v budove Mestského úradu na Vajanského námestí na prízemí – vydávajú sa tam aj občianske preukazy a pasy…), kde bude s Vami spísaná žiadosť o vydanie vodičského preukazu. Podrobné informácie ako ďalej postupovať pri vybavovaní vodičského preukazu v Martine, nájdete v tomto linku. Pokiaľ ste z niektorej časti skúšky neprospeli, máte možnosť ísť na opravnú skúšku. Časť skúšky, ktorú ste úspešne vykonali, druhý krát už neopakujete.

5. Opravné skúšky je možné vykonať najskôr po 5 pracovných dňoch, najneskôr do 6 mesiacov od riadnej skúšky. K prihláseniu na opakovanú skúšku je potrebné priniesť E-KOLOK s QR kódom z elektronického terminálu E-KOLOK, ktorý nájdete na prízemí v budove Okresného riaditeľstva PZ Martin – oproti krytej plavárni v MT. Stanovené hodnoty E-KOLKOV sú 8€ pri skupine “B” a 4€ pri skupine “A”. Klasické kolkové známky sa už nepoužívajú!!

SPRÁVNE POPLATKY ZA VYKONANIE SKÚŠKY ( KOLKY SA UŽ NEPOUŽÍVAJÚ, IBA DOKLAD Z TERMINÁLU E-KOLOK )
Správny orgán vyberie poplatky týkajúce sa vykonania skúšky vo výške 25%, ak ide o skúšku na získanie vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.

Poplatok za vykonanie skúšky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.

- VYDANIE VODIČSKÉHO PREUKAZU V MT

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky v autoškole BORIS, môžete už najbližší stránkový deň požiadať o vydanie vodičského preukazu. Môže to byť v mieste Vášho pobytu, prípadne v Martine. Okresný dopravný inšpektorát – skupina vydávania dokladov (jednotné pracovisko) sídli v Martine na Vajanského námestí 1, (vedľa kina Strojár) v priestoroch, kde sídli aj Obvodný a Mestský úrad Martin.

K vydaniu VP potrebujete iba Váš občiansky preukaz a správny poplatok v hotovosti alebo v kolkových známkach. Skutočnosť, že ste úspešne zložili skúšku v autoškole a splnili podmienky pre vydanie vodičského preukazu, je už zaznamenaná v elektronickom systéme – vo Vašej karte vodiča. Nepotrebujete žiadny ďalší doklad a ani žiadosť, pretože túto vypíše pracovníčka za okienkom. Pokiaľ ste si rozširovali vodičské oprávnenie, potrebujete aj Váš starý vodičský preukaz. Pri podaní žiadosti uvediete Vaše mobilné telefónne číslo a na toto číslo Vám príde neskôr SMS oznam o tom, že Váš vodičský preukaz už máte pripravený v Martine na vyzdvihnutie. Priamo pri podaní žiadosti si Vás odfotografujú, preto žiadne fotografie nenoste. Pokiaľ ste skúšku vykonali pred dovŕšením veku 18 rokov a žiadate vydať vodičský preukaz ako 17-ročný, o vydanie v tomto prípade žiada zákonný zástupca a k tomuto úkonu potrebuje žiadosť o zapísanie spolujazdca do karty vodiča (nie vodičského preukazu) žiadateľa,

SPRÁVNE POPLATKY ZA VYDANIE VP

- výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 1,50 €
- vydanie VP a MVP a ich rozšírenie – 6,50 €
- vydanie VP a MVP ako náhrady za odcudzený preukaz – 6,50 €
- vydanie VP a MVP ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 13,- €.

Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak sa vodičský preukaz vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

PREVZATIE HOTOVÉHO VODIČSKÉHO PREUKAZU

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz a potvrdiť toto prevzatie a správnosť údajov svojím podpisom. Na tento úkon môže písomne splnomocniť inú osobu, pričom na plnomocenstve sa vyžaduje osvedčený vlastnoručný podpis držiteľa vodičského oprávnenia. Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka držiteľovi vodičského oprávnenia aj bez písomného plnomocenstva.

PRAKTICKÁ RADA:

Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

- E-KOLOK A KOLKOVÉ ZNÁMKY

Klasické papierové kolkové známky sa od 01.01.2015 nepoužívajú. Nahradil ich elektronický kolok – lístok s QR kódom, ktorý sa dá zakúpiť v elektronickom terminále E-kolok. V Martine sa platobný terminál E-kolok nachádza v budove Okresného riaditeľstva PZ v MT na prízemí ( oproti krytej plavárni – evidencia motorových vozidiel… ). Elektronický kolkok v príslušnej hodnote podľa sadzobníka správnych poplatkov pre vodičské oprávnenia a vodičské preukazy si zakúpite v terminále E-kolok a odovzdáte v autoškole pred prihlásením na skúšku. Bez tohoto lístka s QR kódom a príslušnou kodnotou polícia žiadosť o vykonanie skúšky neprevezme.

Postup pri obsluhe platobného terminálu E-kolok: Zvolíte si úkon za ktorý potrebujete zaplatiť správny poplatok (vodičské oprávnenia-skúška….), ďalej zvolíte spôsob platby, buď v hotovosti, prípadne kartou alebo bezkontaktne, uhradíte požadovanú sumu a nakoniec si prevezmete vytlačený lístok s QR kódom, ktorý odovzdáte v autoškole pred prihlásením na skúšku.

Automat na E-kolky umožňuje aj zjednodušenú obsluhu pomocou kódu ID služby. Nemusíte sa k požadovanému poplatku preklikávať cez menu, ale stačí na úvodnej obrazovke zvoliť “vyhľadať platbu”, zadať kód (ID služby) a automat ihneď nájde požadovaný poplatok. Zoznam kódov a sadzobník poplatkov je v tabuľke, kód ID služby je vyznačený červenou farbou.

- AUTOCVIČISKO V MARTINE

Používame v Martine najväčšie schválené autocvičisko pri kasárňach na Podháji. Má obrovskú rozlohu a je na ňom pripravených viacero skúšobných dráh s rozloženými kužeľmi a červeno-bielo pruhovanými tyčkami. Nemusíte sa teda tlačiť v stiesnenom priestore, ani čakať, kým skončí niekto pred Vami. Na tomto autocvičisku budete robiť aj záverečné skúšky. Používame vozidlá Škoda FABIA typ II, ktorými sa na cvičisku jazdí veľmi dobre, pretože majú malé rozmery, hydraulický posilňovač riadenia, nie príliš jemnú a citlivú spojku a na prejazd zákrut a parkovnie im stačí malý polomer zatočenia.

PRIEBEH SKÚŠKY NA AUTOCVIČISKU – OSOBNÉ VOZIDLO.

Na prejazd celej dráhy má žiadateľ celkový čas 10 minút, pričom nie je podmienkou zvládnuť každý spôsob parkovania na prvý pokus. To znamená, že ak na prvý krát nevojde do vyznačených parkovacích miest, môže sa opraviť a to aj opakovane. Pritom však nesmie dôjsť k žiadnemu kontaktu s tyčkami a kužeľmi alebo presiahnuť biele čiary. Pred začatím skúšky na autocvičisku stojí uzamknuté cvičné vozidlo zaparkované v priestore garáže o rozmeroch 2,8 x 5 m, ktorá je vytvorená zo siedmich kužeľov. Nadväzuje na ňu slalomová trať vytvorená zo štyroch kužeľov v jednej priamke, ktoré sú od seba vzdialené 1,5 násobok dĺžky cvičného vozidla. Slalomová trať má dĺžku 8 metrov. Žiadateľ začína skúšku prebratím kľúčov a odomknutím vozidla, nastavením sedadla a zrkadiel, zapnutím svetiel a bezp.pásov. Po naštartovaní vychádza z kolmého parkovania jazdou dopredu a pokračuje slalomovou jazdou pomedzi kužele. Za posledným kužeľom zastaví s vozidlom na vyznačenom mieste (obr.nižšie). Celkový čas 10 minút sa počíta od výjazdu z prvého parkovacieho miesta – garáže, nie od prebratia kľúčov.

Žiadateľ zaradí spiatočku a s vozidlom cúvaním zaparkuje na kolmé státie do vyznačeného parkovacieho miesta o rozmeroch 2,8 x 5 metrov, ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov. Potom s vozidlom vychádza z parkovacieho miesta jazdou doprava. Zaradí spiatočku a s vozidlom cúvaním zaparkuje podobným spôsobom do vyznačeného parkovacieho miesta – pozdĺžneho státia, ktoré má rozmery 2,5 x 6,5 metra a ktoré je vytvorené zo siedmich kužeľov (obr.nižšie).

Po zaparkovaní s vozidlom vychádza von z pozdĺžneho parkovacieho miesta a jazdu ukončí zacúvaním do vyznačeného priestoru garáže – kolmého parkovacieho miesta (obr.nižšie). Po zastavení vozidla vo vyznačenom priestore garáže, vypne motor a vozidlo zaistí proti pohybu zatiahnutím ručnej brzdy. Po vystúpení z vozidla ho uzamkne a kľúče odovzdá skúšobnému komisárovi, prípadne inštruktorovi. Pokiaľ žiadateľ splnil časový limit 10 minút a nedošlo k žiadnemu kontaktu s kužeľmi alebo tyčkami, prípadne vozidlo nepresahovalo cez biele čiary, skúška je hodnotená stupňom “prospel”. Pokiaľ by druhá časť skúšky – jazda v premávke, bola neúspešná, cvičisko už na ďaľšej skúške neopakuje.

PRIEBEH SKÚŠKY NA AUTOCVIČISKU – MOTOCYKEL

Pred začatím skúšky stojí motocykel zaparkovaný na čiare označenej písmenom A. Žiadateľ zdvihne motocykel z podpery a alebo stojanu a tlačí ho bez použitia motora smerom na čiaru označenú písmenom B. Náš cvičný motocykel Honda Hornet CB600F sa tlačí veľmi ľahko (nie je príliš ťažký a má nižšie umiestnené ťažisko) a zvládne to aj človek nižšej postavy a menšej hmotnosti. Po dotlačení motocykla na čiaru B žiadateľ naštartuje motor a s použitím prvého a druhého rýchlostného stupňa prejde prvý okruh mimo prekážok. Jazdu ukončí na čiare označenej písmenom B (obr.nižšie).

Druhý okruh začína rozjazdom motocykla z čiary B, pričom vykonáva slalomovú jazdu pomedzi kužele, ktoré sú od seba vzdialené na 2,5 násobok dĺžky motocykla. Nie je dovolené pomáhať si nohami, tieto musí mať žiadateľ neustále na stupačkách. Po dokončení slalomu sa otočí do protismeru tým, že urobí zákrutu vľavo v tvare písmena U. Následne prejde s motocyklom v priamom smere pomedzi vyznačenú dvojitú čiaru o dĺžke 5 metrov a šírke 0,5 metra. Potom vykoná jazdu v tvare číslice 8 a jazdu ukončí na čiare A, kde motocykel zastaví, vypne motor a motocykel oprie na stojan (obr.nižšie). Na slalome používame výhradne gumené reflexné dopravné kužele, ktoré sa v prípade kontaktu s motocyklom stlačia a nehrozí pád, ako to môže byť pri použití plastových či laminátových kužeľov.

Pokiaľ nedošlo k žiadnemu kontaktu s kužeľmi, žiadateľ neprešiel motocyklom cez biele čiary a vykonal jazdu bez položenia nôh dolu zo stupačiek počas jazdy, skúška je hodnotená stupňom “prospel”. Pokiaľ by druhá časť skúšky – jazda v premávke, bola neúspešná, cvičisko už na ďaľšej skúške žiadateľ neopakuje.

- KURZ PRVEJ POMOCI V STROJÁRI

Kurzy prvej pomoci sa konajú priamo u nás, v Dome odborov Strojár – 4. poschodie, Vajanského námestie 2 v Martine. Výučbu zabezpečuje MUDr. Miroslav M. S. Šulaj, PhD. Na kurz sa môžete prihlásiť mailom: kurzpp@gmail.com, alebo telefonicky na čísle: 0917 279 239, prípadne cez SMS. Na web stránke spoločnosti PRO-MED, s.r.o. je dotazník, pomocou ktorého sa dá prihlásiť tiež.

Link nájdete tu: http://kurzpp.webnode.sk/napiste-nam/

Prosím, nenechávajte si prihlásenie sa na tento kurz na poslednú chvíľu, pretože výcvik v autoškole nemožno ukončiť bez absolvovaného kurzu prvej pomoci!

KURZ PRVEJ POMOCI JE ROZDELENÝ NA DVE ČASTI:

- praktickú časť výučby
- teoretickú časť výučby.

Účastník kurzu prvej pomoci:
a) nadobudne teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre poskytovanie prvej pomoci so zameraním na následky a prevenciu dopravných nehôd, riešenie najčastejších náhlych a závažných, zdravie a život ohrozujúcich udalostí neúrazového a úrazového pôvodu,
b) osvojí si význam a dokáže zdôvodniť význam poskytovania prvej pomoci v systéme neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri náhlych život a zdravie ohrozujúcich udalostiach so zameraním na úrazy pri dopravných nehodách,
c) získa pozitívny postoj k poskytovaniu prvej pomoci a k prevencii náhleho ohrozenia života a zdravia.

MINIMÁLNY ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ V KURZOCH PRVEJ POMOCI

A. TEORETICKÉ VEDOMOSTI O

1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách
2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách
3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života
4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci
5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému
6. základných úkonoch zachraňujúcich život
7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí
8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa
9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii
10. krvácaní z rán, šoku
11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách
12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda
13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.

B. PRAKTICKÉ ZRUČNOSTI

1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, použitie výstražného trojuholníka
2. aktivovanie systému záchrannej zdravotnej služby
3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu
4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií (BLS) – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc
stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie) 5. poskytnutie prvej pomoc pri:
a) poruchách vedomia
b) poruchách dýchania, dusení sa, kŕčových stavoch
c) zlomeninách a poraneniach kĺbov – prvá pomoc, lekárnička, obväzová technika
d) krvácaní z rán, šoku
e) poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom
f) neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda
6. poskytnutie psychologickej podpory postihnutému
7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného systému.

Po absolvovaní kurzu prvej pomoci a po vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci, vydá edu medical účastníkovi kurzu potvrdenie.

Formy záverečnej skúšky: teoretická – test, praktická

Nezabudnite nám certifikát o absolvovaní kurzu bezodkladne po jeho získaní ODOVZDAŤ !!!

- KONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA OS.VOZIDLA

Druhá časť skúšok na skupinu “B” sa začína jednoduchou otázkou z konštrukcie a údržby osobného motorového vozidla. Všetko, čo potrebujete vedieť nielen na skúšky, ale predovšetkým do Vašej praxe ako vodiča či vodičky, Vás naučíme na našich hodinách. Pokiaľ však chcete mať k tejto téme písomnú prípravu, z ktorej sa budete učiť, môžete si ju vytlačiť z tejto stránky zo súboru pdf , kliknite na link nižšie. Všetky údaje na nej uvedené sú aktuálne. (zloženie povinnej výbavy sa môže meniť) (aktualizované 13.02.2012)

- KONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA MOTOCYKLA

Druhá časť skúšok pri skupine “A” sa začína jednoduchou otázkou z konštrukcie a údržby motocykla. Všetko, čo potrebujete vedieť nielen na skúšky, ale predovšetkým do Vašej praxe ako vodiča či vodičky, Vás naučíme na našich hodinách. Pokiaľ však chcete mať k tejto téme písomnú prípravu, z ktorej sa budete učiť, môžete si ju vytlačiť z tejto stránky zo súboru pdf , kliknite na link nižšie. Všetky údaje na nej uvedené sú aktuálne. (zloženie povinnej výbavy sa môže meniť) (aktualizované 13.02.2012).

- POMÔCKA K TESTOM (PRE C,D,T)

Pokiaľ ste držiteľom vodičského oprávnenia skupiny C,D,T a rozširujete si u nás svoje vodičské oprávnenie napríklad na skupinu “A” – motocykle bez obmedzenia, je potrebné, aby ste sa pripravili na otázky zo Zákona o organizácii pracovného času v doprave ( tzv. sociálna legislatíva ), ktoré sú zakomponované do záverečného testu. Žiadateľov, ktorí nie sú držiteľmi týchto skupín, sa tieto otázky netýkajú! Sú len v testoch pre skupinu C, D, T. Tento dokument obsahuje kompletnú písomnú prípravu pre Vás na troch stranách v súbore PDF. Stiahnúť si ich môžete na spodku príspevku vo formáte PDF.

- NÁŠ QR KÓD S ÚDAJMI PRE VÁŠ MOBIL

1. ČO JE QR KÓD?

QR kód je dvojrozmerný čiarový kód, ktorý Vám umožní:
- priamo zavolať na naše telefónne čísla číslo, poslať mail, komunikovať s nami cez skype, ihneď zobraziť našu www stránku autoskolaboris.sk
- uložiť kontaktné údaje na firmu do adresára Vášho mobilného telefónu v podobe:
-názov firmy
- adresa prevádzky
- telefónne čisla na mobil a pevnú linku
- mailová adresa
- www adresa
- Skype adresa

2. ČO JE ČÍTAČKA A KDE JU STIAHNEM?

Na roroznanie údajov QR kódu je potrebný mobilný telefón s fotoaparátom a nainštalovanou čítačkou QR kódov. Niektoré mobilné telefóny sú čítačkou QR kódov už vybavené od výroby. Okrem toho je k dispozícii množstvo zdarma dostupných aplikácií umožňujúcich naskenovanie a načítanie QR kódov pre operačné systémy Android, Windows Mobile, Symbian, iOS či iné neštandardné operačné systémy.

- POVINNOSTI DRŽITEĽA V.P.

DRŽITEĽ VODIČSKÉHO PREUKAZU JE POVINNÝ:

- chrániť vodičský preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím
- oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zmenu svojich osobných údajov uvedených vo vodičskom preukaze, zmenu zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti alebo podstatnú zmenu svojej podoby
- odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz a medzinárodný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie
- odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz do siedmich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým mu súd uložil ochranné liečenie alebo mu súd alebo iný príslušný orgán uložil zákaz činnosti viesť motorové vozidlo alebo ktorým sa mu obmedzilo alebo odobralo vodičské oprávnenie
- odovzdať orgánu Policajného zboru neplatný vodičský preukaz
- oznámiť orgánu Policajného zboru do siedmich dní zničenie, stratu alebo odcudzenie vodičského preukazu
- dostaviť sa na vyzvanie orgánu Policajného zboru v ním určenej lehote na vybavenie záležitostí týkajúcich sa vodičského preukazu alebo vodičského oprávnenia
- predložiť orgánu Policajného zboru spolu so žiadosťou o vrátenie vodičského preukazu doklady preukazujúce splnenie podmienok na jeho vydanie alebo na vrátenie, preukázať svoju totožnosť a vyplniť príslušné tlačivá

Držiteľ vodičského oprávnenia je povinný osobne prevziať vodičský preukaz a potvrdiť toto prevzatie a správnosť údajov svojím podpisom. Na tento úkon môže písomne splnomocniť inú osobu, pričom na plnomocenstve sa vyžaduje osvedčený vlastnoručný podpis držiteľa vodičského oprávnenia. Prevziať vodičský preukaz môže aj osoba blízka držiteľovi vodičského oprávnenia, a to aj bez písomného plnomocenstva.

Praktická rada: Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

NÁJDENÝ VODIČSKÝ PREUKAZ

Ak držiteľ vodičského preukazu, ktorý bol obnovený z dôvodu straty alebo odcudzenia, svoj predchádzajúci vodičský preukaz nájde alebo získa späť, je povinný tento predchádzajúci vodičský preukaz bezodkladne odovzdať orgánu Policajného zboru.

Ak niekto nájde vodičský preukaz alebo medzinárodný vodičský preukaz inej osoby, je povinný ho bezodkladne odovzdať jeho držiteľovi, orgánu Policajného zboru alebo policajtovi. Môže ho odovzdať aj príslušníkovi Vojenskej polície alebo obecnej polície, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu Policajného zboru.

- SKUPINY VODIČSKÝCH OPRÁVNENÍ

SKUPINY VODIČSKÝCH OPRÁVNENÍ

Na účely udeľovania vodičských oprávnení sa motorové vozidlá členia na skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE a T.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL AM PATRIA: DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL AM PATRIA:

dvojkolesové motorové vozidlá alebo trojkolesové motorové vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou25až45km.h-1, ktoré sú charakterizované,

- ak ide o dvojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a

- ak ide o trojkolesové vozidlo, motorom, ktorého zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihového motora, najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade spaľovacieho motora alebo ktorého najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora, a

- ľahké štvorkolky, ktorými sú štvorkolesové motorové vozidlá, ktorých prevádzková hmotnosť je menšia ako 350 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km.h-1, a ktorých

- zdvihový objem valcov motora nepresahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov,

- najväčší čistý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov, alebo

- najväčší trvalý menovitý výkon nie je väčší ako 4 kW v prípade elektrického motora.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL A1 PATRIA:

- dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km.h-1, ktorých zdvihový objem valcov motora nepresahuje 125 cm3 a výkon nie je väčší ako11kW a pomer výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 0,1 kW/kg,

- motorové trojkolky, ktorými sú vozidlá s tromi symetricky usporiadanými kolesami, vybavené motorom, ktorý má zdvihový objem väčší ako 50 cm3, ak je to spaľovací motor, alebo s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h-1, ktorých výkon nepresahuje 15 kW.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL A2 PATRIA:

- dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom s výkonom nepresahujúcim 35 kW, s pomerom výkon/najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahujúcim 0,2 kW/kg, ktoré nie sú odvodené od vozidla s viac ako dvojnásobkom ich výkonu.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL A PATRIA

- dvojkolesové motorové vozidlá bez postranného vozíka alebo s postranným vozíkom vybavené motorom, ktorých najväčšia konštrukčná rýchlosť je viac ako 45 km.h-1 alebo ktorých zdvihový objem valcov motora je väčší ako 50 cm3 v prípade spaľovacieho motora,

- motorové trojkolky podľa odseku 3 písm. b) s výkonom presahujúcim 15 kW.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL B1 PATRIA:

- motorové vozidlá so štyrmi kolesami, ktorých prevádzková hmotnosť je 350 kg až 400 kg a pri vozidlách určených na prepravu tovaru 350 kg až 550 kg bez hmotnosti batérií v prípade elektrických vozidiel,

- najväčšia konštrukčná rýchlosť presahuje 45 km.h-1,

- zdvihový objem valcov motora presahuje 50 cm3 v prípade zážihových motorov, najväčší čistý výkon je väčší ako 4 kW v prípade iných spaľovacích motorov alebo ktorých najväčší čistý výkon je 4 kW až 15 kW v prípade elektrického motora.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL B PATRIA: DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL B PATRIA: DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL B PATRIA:

- motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny AM, A1, A2, A a T, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg a ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg,

- motorové vozidlá podľa písmena a) s prípojným vozidlom, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť jazdnej súpravy nepresahuje 4 250 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL BE PATRIA:

- jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3 500 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL SKUPINY C1 PATRIA:

- motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 7 500 kg, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL C1E PATRIA:

- jazdné súpravy pozostávajúce z ťažného vozidla

- skupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg,

- skupiny B a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg za predpokladu, že najväčšia prípustná celková hmotnosť tejto jazdnej súpravy nepresahuje 12 000 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL SKUPINY C PATRIA:

- motorové vozidlá okrem skupiny D1 alebo D, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac ôsmich osôb okrem vodiča a ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL CE PATRIA:

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL SKUPINY D1 PATRIA:

- motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu najviac 16 osôb okrem vodiča a ktorých dĺžka nepresahuje 8 m; k motorovému vozidlu tejto skupiny môže byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL D1E PATRIA:

- jazdné súpravy zložené z ťažného vozidla skupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL D PATRIA:

- motorové vozidlá, ktoré sú konštruované a určené na prepravu viac ako ôsmich osôb okrem vodiča; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL DE PATRIA:

- jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg.

DO SKUPINY MOTOROVÝCH VOZIDIEL T PATRIA:

- poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá; k motorovému vozidlu tejto skupiny smie byť pripojené prípojné vozidlo.

- PRE LEKÁROV – HARM.KÓDY A VZORY

Vzor správneho vyplnenia dokladu o lekárskej prehliadke žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia. Je to titulná strana štvorstranového otváracieho aktuálne používaného tlačiva formátu A3 preloženého cez stred. ( čisté tlačivá sú na našej nástenke v Dome odborov Strojár v Martine na 4.poschodí vedľa našej učebne) Pod vzorom vyplnenia je zoznam harmonizovaných kódov z vyhlášky 9/2009 Z. z. Lekárska prehliadka potvrdená na tomto tlačive má platnosť 12 mesiacov. Pokiaľ po roku stratí platnosť, nová lekárska prehliadka sa potvrdzuje už na inom tlačive.

- ELEKTRONICKÉ DIAĽNIČNÉ ZNÁMKY

Papierové diaľničné nálepky definitívne skončili a od januára 2016 je nutné používať elektronické diaľničné známky.

Nové diaľničné známky sú k dispozícii tak v kamenných predajniach, najmä na čerpacích staniciach, dajú sa zakúpiť aj prostredníctvom portálu
www.eznamka.sk

taktiež v aplikácií pre smartfóny a v samoobslužných automatoch na hraničných priechodoch.

Používajú sa 10-dňové, 30-dňové a ročné známky za rovnaké ceny ako v roku 2015. Platnosť ročných známok sa nemení, čiže platia od 1. januára jedného roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Pri nákupe elektronickej diaľničnej známky motorista zadá do systému evidenčné číslo a krajinu registrácie. Internetová stránka aj aplikácie sú prehľadné a na zakúpenie známky postačí len niekoľko krokov.

NDS na svojej stránke zverejnila prezentáciu, kde prehľadným spôsobom vysvetľuje, ako elektronický nákup známok funguje. Známku je možné zaplatiť platobnou kartou a podobne ako pri akomkoľvek nákupe cez internet alebo mobilnú aplikáciu dostáva motorista potvrdzujúci mail s faktúrou resp. notifikáciu s uvedením všetkých relevantných údajov, vrátane identifikačného čísla známky. Motorista nemusí so sebou nosiť v aute faktúru ani iný doklad o zakúpení známky.

Do konca roku 2015 diaľničné známky a ich platnosť kontrolovala na cestách polícia, od januára 2016 má za to zodpovedať výlučne NDS stacionárnymi kamerami aj mobilnými zariadeniami vo svojich vozidlách. Akonáhle systém odhalí vozidlo bez známky, pokutu dostáva majiteľ poštou v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti.

AKO POSTUPOVAŤ PRI NÁKUPE ELEKTRONICKEJ DIAĽNIČNEJ ZNÁMKY?

1. Pri zadaní internetovej adresy www.eznamka.sk, sa zobrazí úvodná stránka, na ktorej máte aj link na mobilnú aplikáciu. Túto sa oplatí stiahnúť v prípade, že plánujete viac krát ročne nakupovať známky s kratšou platnosťou.

2. Po kliknutí na ikonu „Kúpiť diaľničnú známku“ sa v prehliadači otvorí nová karta. Štandardne je vybraná možnosť kúpy jednej známky, pri kúpe väčšieho počtu známok nezabudnite vyznačiť druhú možnosť. Následne vyberte danú známku pre osobné vozidlo alebo prívesný vozík.

3. Vyplňte požadované údaje a potvrďte.

4. Po potvrdení údajov sa zobrazí stránka s rekapituláciou údajov, na ktorej musíte zvoliť spôsob platby. Zatiaľ je možný len online prevod platobnou kartou. Na záver údaje potvrďte.

5. Po potvrdení vás portál presmeruje na platobnú stránku. Zadajte údaje z platnej bankovej alebo kreditnej karty a potvrďte platbu.

6. Pokiaľ úhrada bola úspešná, objaví sa príslušné oznámenie, ktoré nezabudnite potvrdiť. Po stlačení tlačidla „Dokončiť“ sa vrátite na úvodnú stránku a môžete absolvovať rovnaký postup pre prívesný vozík. Ak úhrada nebola úspešná, stránka vás na to upozorní a dá vám možnosť úhradu zopakovať alebo nákup pre daný okamih zrušiť.

7. Prakticky okamžite vám príde aj mail s priloženým potvrdením o zaplatení diaľničnej známky vo formáte PDF

- STK+EK ( POZOR NA LEHOTY! )

NEBOLI STE NA TECHNICKEJ A EMISNEJ KONTROLE VČAS?

Termíny technickej a emisnej kontroly je nutné dodržať! Inak môžete počítať s pokutou, dokonca aj pár rokov dozadu.

Ak máte pocit, že jeden-dva dni, alebo týždeň bez absolvovanej technickej alebo emisnej kontroly nehrajú veľkú rolu, mýlite sa. Ak s autom nejazdíte, pokutu od policajtov síce nedostanete, ale pokuta hrozí od Okresného úradu, dokonca aj niekoľko rokov dozadu.

Najprv zvykne zafungovať „zákon schválnosti“ keď sa vyberiete na kontrolu technického stavu, alebo kontrolu emisií po lehote, do ktorej platili tie doterajšie. Stačí, aby vás práve vtedy zastavili policajti a máte problém.

Policajt je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii časť I alebo časť II, alebo evidenčný doklad od vozidla vydaný v cudzine, ak je vozidlo nespôsobilé alebo technicky nespôsobilé na cestnú premávku, alebo ak bolo vozidlo vyradené z evidencie, alebo z cestnej premávky. Ďalej ak vodič nepreukázal, že vozidlo bolo v ustanovenej lehote podrobené technickej alebo emisnej kontrole. Policajt je oprávnený zadržať aj tabuľku s evidenčným číslom.“

Zväčša sa to teda končí zadržaním osvedčenie o evidencii a policajt zakáže ďalšiu jazdu. V takom prípade nesmiete auto použiť ani len na „dojazd“ na pracovisko technickej (emisnej) kontroly. Mali by ste použiť odťahovú službu. Lenže aj to vám bude na dve veci… Ak vám policajt zadrží osvedčenie o evidencii, stanica technickej kontroly (pracovisko emisnej kontroly) kontrolu nevykoná! Spomínaný doklad totiž treba povinne spolu s ďalšími predložiť pred začiatkom kontroly. Ak ich nemáte, lebo vám zadržali osvedčenie o evidencii, musíte predložiť potvrdenie polície spolu s kópiou originálneho dokladu. Preto je dobré mať kópiu dokladov pre istotu urobenú vopred.

DO HRY VSTUPUJE OKRESNÝ ÚRAD

Ak vozidlo nemá platnú technickú kontrolu, ide o správny delikt a príslušný okresný úrad je povinný prevádzkovateľovi vozidla uložiť pokutu 165 eur. Rovnako je to aj v prípade emisnej kontroly, kde je pokuta tiež vo výške 165 eur. Ak teda nemáte obe kontroly, vyjde vás váhanie na 330 eur. Nehovorte, že ste nemali kedy a kde absolvovať kontrolu. Môžete si vybrať z takmer 130 staníc technickej kontroly a 255 pracovísk emisnej kontroly. Tam sa vhodný termín určite nájde.

DOČASNE VYRADENÉ VOZIDLO NA KONTROLY NEMUSÍ, ALE…

Ak chcete svoje vozidlo dočasne vyradiť z premávky, ako prevádzkovateľ vozidla odovzdáte na dopravnom inšpektoráte tabuľky s evidenčným číslom spolu s dokladmi od vozidla (osvedčenie o evidencii časť I a časť II). Potom sa povinnosť podrobiť vozidlo technickej a emisnej kontrole na vozidlo nevzťahuje. Zároveň sa za vozidlo dočasne vyradené z premávky neplatí povinné zmluvné poistenie. Zmluvu však musíte zrušiť v poisťovni vy. Zároveň tak prídete o rôzne bonusy, ktoré ste nazbierali, alebo získali.

Ak okresný úrad zistí, že vozidlo pred dočasným vyradením nemalo platnú technickú a emisnú kontrolu, je povinný uložiť pokutu za porušenie povinností. Ak sa majiteľ vozidla rozhodne opäť ho prihlásiť, musí vozidlo samozrejme najprv absolvovať STK a EK.

POZOR NA TERMÍNY, MÔŽU SA VÁM VYPOMSTIŤ

Okresný úrad vám môže uložiť pokutu za zanedbanie včasného podrobenia sa technickej a emisnej kontrole s vozidlom. Môže totiž začať konanie o uložení pokuty prevádzkovateľom vozidiel za neplatnú technickú kontrolu vozidla alebo neplatnú emisnú kontrolu motorového vozidla do 6 mesiacov od momentu, keď sa o tom okresný úrad dozvedel a najneskôr do 5 rokov od vtedy, ako k porušeniu došlo.

Ak sa pýtate, či existuje nejaké tolerančné pásmo, kedy by vám mohol prižmúriť oko, ak ste absolvovali kontrolu napríklad len jeden deň po skončení platnosti tej predchádzajúcej, nemáme pre vás dobrú správu. „Každé vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel, musí byť v ustanovených lehotách podrobené technickej a emisnej kontrole. Prevádzkovateľ vozidla je povinný tieto lehoty dodržať.! Čiže neexistuje žiadna tolerancia čo i len jedného dňa bez platnej TK alebo EK.

Vo vlastnom záujme si skontrolujte, či sa vám nebezpečne nepriblížil termín, dokedy vám platí technická kontrola. A nezabudnite pritom ani na emisnú kontrolu.

- OVERENIE PLATNOSTI PZP VOZIDIEL

Po kliknutí zistíte, či vozidlo má k uvedenému dátumu platné PZP.
http://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistnu

- AUTOLEKÁRNIČKA PO 01.08.2012

OBSAH AUTOLEKÁRNIČKY PODĽA AKTUÁLNYCH PREDPISOV (STAV PO AUGUSTE 2012)

Obsah autolekárničky stanovuje vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 143/2009. Autolekárničky zakúpené pred rokom 2009 musia byť vybavené Kartou prvej pomoci, ktorú si môžete z našej stránky stiahnuť tu. Autolekárnička zakúpená neskôr už musí zodpovedať spomínanej vyhláške. V oboch prípadoch žiadna pomôcka v nej nesmie prekročiť dátum spotreby, preto odporúčame z času na čas to skontrolovať a prípadne vymeniť.

Kompletnú vyhlášku Ministerstva zdravotníctva SR č.143/2009, ktorá stanovuje obsah autolekárničiek si môžete stiahnúť v súbore PDF tu.

Dôležité je, aby obal lekárničky mal biely kríž s rozmerom minimálne sedem centimetrov, u menšej verzie pre motocykle minimálne štyri centimetre. Obal by mal byť nepremokavý, prachuvzdorný a odolný voči teplotným rozdielom od – 20 °C až do + 60 °C. Ak tieto kritériá nespĺňa, môžete dostať pokutu až do 60 eur.

Čo sa týka oranžovej farby, tak výrobcovia by mali (vo vyhláške sa nepíše, že musia) dodávať autolekárničky oranžovej farby podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu. Ods. 5 písmeno b, prílohy k vyhláške 143/2009 Z.z.

OBSAH LEKÁRNIČIEK PRE OSOBNÚ DOPRAVU, NÁKLADNÚ DOPRAVU A PRE HROMADNÚ DOPRAVU JE URČENÝ NAJMÄ NA:

- ošetrenie malých rán a odrenín
- ošetrenie rán, popálenín a krvácania
- ošetrenie zlomenín a poranenia kĺbov
- ochranu záchrancu a postihnutého pred šírením nákazy pri ošetrení a resuscitácii.

OBSAH LEKÁRNIČIEK JE ROZDELENÝ DO ŠTYROCH SAMOSTATNÝCH MODULOV, NA KAŽDOM OBALE SÚ NÁZVY:

- Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu
- Malé rany, odreniny
- Veľké rany, krvácanie, popáleniny
- Zlomeniny, poranenia kĺbov

MODUL 1 – POMÔCKY, DEZINFEKCIA A OCHRANA ZÁCHRANCU

1. rúško resuscitačné s ventilom – 1 ks
2. izotermická fólia 220 x 140 cm alebo 200 x 150 cm – 1 ks
3. 2 páry vyšetrovacích rukavíc, minimálna veľkosť L
4. utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom, samostatne zabalené – 4 ks
5. nožnice určené pre zdravotníctvo, celokovové, so zaoblenými hrotmi, ostré, minimálna dĺžka 15 cm – 1 ks
6. zatváracie špendlíky s minimálnou dĺžkou 4 cm – 6 ks

MODUL 2 – MALÉ RANY, ODRENINY

1. náplasť s vankúšikom (rýchloobväz) 4 cm x 8 cm – 10 ks
2. tampóny s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom alebo utierky s čistiacim a antimikrobiálnym účinkom na ošetrenie drobných rán, samostatne zabalené – 8 ks
3. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 7, 5 x 7, 5 cm) – 2 bal. po 5 ks
4. náplasť hladká textilná, 2, 5 cm x 5 m, lepivosť minimálne 7N/25 mm – 1 ks

MODUL 3 – VEĽKÉ RANY, KRVÁCANIE, POPÁLENINY

1. obväz hotový sterilný s kompresom, minimálna šírka obväzu 10 cm, minimálne rozmery kompresu 10 cm x 10 cm, minimálna dĺžka obväzu 120 cm, savosť kompresu minimálne 800 g/m2 - 2 ks
2. gázový krycí obväz sterilný – kompres (minimálne 10 x 10 cm) – 2 bal. po 5 ks
3. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 10 cm x 5 m – 1 ks
4. ovínadlový obväz hydrofilný, sterilný, 6 cm x 5 m – 1 ks

MODUL 4 – ZLOMENINY, PORANENIA KĹBOV

1. elastický obväz (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 10 cm x 4 m – 2 ks
2. elastický obväz (určený na ľahkú až strednú kompresiu) 6 cm x 4 m – 2 ks
3. trojrohá šatka textilná, rozmery najmenej 96 x 96 x 136 cm – 2 ks

Na každom obale modulu lekárničky je zároveň dátum spotreby, označenie príslušného modulu má vydržať na povrchu po celý čas používania lekárničky, obal má zaručovať aj vhodné uloženie a uchovávanie obsahu tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, vyžaduje sa hladká povrchová úprava, mal by byť z materiálu, ktorý zaručí rýchlu a jednoduchú dostupnosť použitia obsahu.

Doteraz boli v predaji autolekárničky zabalené vo fólii označené dobou expirácie pre celý jej obsah. Nové už majú životnosť danú pre jednotlivé moduly, v ktorých sú použité modernejšie „medikamenty“. Najkratšiu expiráciu majú dezinfekčné vankúšiky a najdlhšiu väčšinou obväzový materiál, ten vydrží aj 6 rokov. V novom type sa už nemusí nachádzať dezinfekčný roztok s rozprašovačom ani PVC rúška. Naopak pribudla karta prvej pomoci. Celkovo sa tak doba expirácie dokázala predĺžiť až na štyri roky.

Starú lekárničku radšej nepoužívajte. Záchranári upozorňujú, že nielen zranenému, ale aj sebe môžete ublížiť. Napríklad rukavice po záruke sa trhajú a krvou sa môžete od zraneného infikovať. S inventúrou starej autolekárničky pomôžu v lekárni. Vyberú obsah, ktorý sa ešte dá použiť napríklad v domácnosti a to, čo je po expirácii, separujú do zberu. Za novú, oranžovú do osobného vozidla zaplatíte okolo jedenásť eur, motocyklová motolekárnička vyjde asi na osem eur.

Nezabudnite ani na kartu prvej pomoci. Tá musí byť tiež v aute.

- VÝSTRAŽNÝ TROJUHOLNÍK

Výstražný trojuholník je súčasťou povinnej výbavy osobného motorového vozidla. V prípade nehody, výmeny kolesa alebo inej nečakanej situácie Vám môže zachrániť život alebo predísť ďalšej kolízii. Aký výstražný trojuholník zvoliť a kde ho umiestniť?

Úlohou trojuholníka je predovšetkým upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo. Voľte teda stabilný výstražný trojuholník, ktorý nepodľahne vzduchovej vlne od prechádzajúcich vozidiel alebo kamiónov. Na trhu je množstvo rôznorodých výrobkov, voľte tie s hmotnosťou nad 1 kg. Vhodné sú tiež trojuholníky s kovovými opierkami, prípadne tie s vyvýšenou konštrukciou. Šetriť a kúpiť najlacnejší trojuholník sa nemusí oplatiť.

Keď sa vozidlo stane prekážkou v cestnej premávke, vodič má zo zákona povinnosť zabezpečiť umiestnenie výstražného trojuholníka v dostatočnej vzdialenosti od miesta prekážky a v čo najkratšom čase od vzniku udalosti.

Zákon 8/2009 o cestnej premávke, paragraf 24 hovorí:

“Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo na náklade alebo v dôsledku dopravnej nehody, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej 50 m za vozidlom a na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m za vozidlom. V obci môže byť táto vzdialenosť, ak to vyžadujú okolnosti, kratšia. Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť aspoň v čase, kým umiestni trojuholník na vozovke.”

V členitom teréne by mal byť výstražný trojuholník umiestnený ešte pred zákrutou alebo pred horizontom. Trojuholník neumiestňujte do stredu cesty, ale ku kraju vozovky! Autá ho tým nemusia obchádzať do protismeru, prípadne zhodiť. Po odstránení nehody nezabudnite trojuholník zobrať so sebou. V stresových situáciách nato vodiči často zabúdajú.

Autoškola BORIS Vám praje veľa šťastných kilometrov bez nutnosti použiť výstražný trojuholník.

- ZMENY ZÁKONA PLATNÉ OD 01.01.2016

Národná rada schválila 24. novembra 2015 návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorým sa zároveň novelizuje aj zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Hlavným cieľom je úprava niektorých ustanovení o tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla na základe praktických skúsenosti od jej zavedenia do praxe, zmena sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, prijatie legislatívnych opatrení na ochranu najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky a zohľadnenie súdnej judikatúre v zákone o cestnej premávke. V oblasti evidencie vozidiel sa menia podmienky odhlásenia vozidla na nového vlastníka pri jeho predaji.

OBJEKTÍVNA ZODPOVEDNOSŤ

Rozšíril sa okruh dopravných priestupkov, za ktorých porušenie sú zodpovední držitelia vozidla v rámci objektívnej zodpovednosti. Cez tento inštitút je možné postihnúť aj porušenie zákazu nákladných vozidiel nad 7,5 tony predchádzať po diaľnici iné vozidlá a nedodržanie najvyššej dovolenej rýchlosti pred železničným priecestím.
- Zaviedla sa pokuta 798 eur za prekročenie určenej rýchlosti v mieste dynamického váženia hmotnosti. Prekročením rýchlosti sa totiž znemožňuje presné odváženie a preťažené kamióny poškodzujú a ničia cesty.
- Spresňuje sa, že na akceptovanie 2/3 platby musí byť platba už pripísaná na účet uvedený v rozkaze.
- V prípadoch hodných osobitného zreteľa možno upustiť od trov konania vo výške 30 eur celkom alebo čiastočne podobne ako v iných konaniach štátnych orgánov. (Ide o trovy spojené s prejednaním správneho deliktu v prípade uloženia pokuty po podaní odporu.)
- Upravil sa prechod medzi objektívnou zodpovednosťou a priestupkovým konaním tak, aby sa držiteľ vozidla nemohol zbaviť zodpovednosti.

POKUTY ZA PREKROČENIE RÝCHLOSTI

Zaviedla sa nová úprava sankcií za prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti. Sankcie sú diferencované do troch úrovni, pričom výška pokuty je závislá od miery prekročenia stanovenej rýchlosti. Približujú sa tým sankciám v rámci objektívnej zodpovednosti. Je možné tiež jasnejšie a prehľadnejšie určiť konkrétnu výšku pokuty s prihliadnutím na závažnosť priestupku.
- Zvýšili sa pokuty pre super-cestných pirátov, ktorí idú v obci viac ako 100 km/h, mimo obce viac ako 150 km/h a po diaľnici viac ako 190 km/h. Ostatné pokuty sa nezvýšili.
- Pri prekročení rýchlosti do 20 km/h v obci a do 30 km/h mimo obce: pokuta do 100 eur v správnom konaní a do 50 eur v blokovom konaní.
- Pri prekročení rýchlosti o 21 až 50 km/h v obci a o 31 až 60 km/h mimo obce: pokuta od 150 do 600 eur v správnom konaní a od 30 do 400 eur v blokovom konaní (v minulosti to bolo v správnom konaní do 800 eur spolu so zákazom činnosti do troch rokov a v blokovom konaní do 650 eur).
- Za najzávažnejšie prekročenia rýchlosti, v obci o viac ako 50 km/h a mimo obce o viac ako 60 km/h, sa zvýšila horná hranica možnej pokuty, pričom sa zároveň stanovila aj spodná hranica. V správnom konaní je možné uložiť pokutu od 500 do 1000 eur (v minulosti do 800 eur) a v blokovom konaní od 250 do 800 eur (v minulosti do 650 eur). Pri takomto prekročení rýchlosti sa vzhľadom na závažnosť takéhoto konania ponecháva aj uloženie zákazu činnosti, a to v rozsahu od šiestich mesiacov do troch rokov.
- Z porušení pravidiel závažným spôsobom sa vypustilo prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti o 20 km/h v obci a o 30 km/h mimo obce.

OCHRANA NAJZRANITEĽNEJŠÍCH ÚČASTNÍKOV CESTNEJ PREMÁVKY

- Zaviedlo sa povinné nosenie prílb pre deti prepravované na cyklosedačke a na bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom, a to aj v obci.Umožňuje sa deťom do 10 rokov legálne jazdiť na bicykli po chodníku, a to len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov.
- Deti do 12 rokoch sa nesmú ako spolujazdci prepravovať na všetkých vozidlách kategórie L, ako sú motocykle, trojkolky a štvorkolky. (starý zákon hovoril iba o motocykloch.)
- Osoba na kolobežke sa radí medzi chodcov (rovnako ako osoba na skateboarde alebo kolieskových korčuliach), v minulosti výslovne nebola zaradená medzi žiadnym druhom účastníkov cestnej premávky.
- Sprísnil sa postih pre vodičov za ohrozenie chodcov na chodníku a za ohrozenie cyklistov pri obchádzaní a predchádzaní. Porušenie tohto zákazu je kvalifikované ako porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. (Do tejto skupiny sa radí aj vedenie vozidla s neplatným vodičským preukazom z dôvodu neabsolvovania preskúšania z odbornej spôsobilosti po uplynutí zákazu činnosti.) Uložiť je možné za to v správnom konaní pokutu od 60 eur do 300 eur ( v minulosti do 100 eur) a zákaz činnosti do dvoch rokov a v blokovom konaní pokutu do 150 eur ( v minulosti do 50 eur).

PRAVIDLÁ PRE JAZDU NA VOZIDLÁCH TYPU SEGWAY

- Zaviedli sa jasné pravidlá pre jazdu na samovyvažovacom vozidle, ako je napríklad segway,ktorých popularita rastie. Uplatňujú sa na ne analogické pravidlá ako pri cyklistoch – povinné reflexné prvky pri zníženej viditeľnosti, prilba, držanie riadidiel oboma rukami.
- Viesť toto nemotorové vozidlo môže len osoba staršia ako 15 rokov. Títo vodiči môžu použiť na jazdu aj chodník – pravú stranu, avšak iba za predpokladu, že neohrozia alebo neobmedzia chodcov a neprekročenia rýchlosť chôdze. Jazdiť smú len jednotlivo za sebou.

ZMENA DRŽBY VOZIDLA A EVIDENCIA VOZIDIEL

Novela reaguje aj na prípady fiktívneho odhlásenia vozidiel na osoby, ktoré vozidlo reálne neodkúpili. V zákone pribudli opatrenia na zabezpečenie právnej ochrany osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla. V prípade, že nový vlastník vozidla nie je osobne prítomný pri odhlásení vozidla, polícia odhlásenie zapíše len po predložení písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva s osvedčeným podpisom nového vlastníka. To sa nevyžaduje pri predaji vozidla blízkej osobe alebo, ak nový vlastník zaslal orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby. (Obdobným spôsobom sa upravili aj ustanovenia o zmenách v evidencii vozidiel prostredníctvom elektronickej služby. )
- Zároveň sa pri odhlásení vozidla odoberie osvedčenie o evidencii časť I (plastová kartička) a občanovi sa ponechá len osvedčenie o evidencii časť II (papierové osvedčenie) s vyznačeným zápisom o odhlásení, ktoré možno používať na jazdu 30 dní.
- Ak si nový vlastník neprihlási vozidlo na seba ani do 60 dní od odhlásenia vozidla, doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom sa budú evidovať ako neplatné. Čiže policajt je oprávnený takéto doklady zadržať, čím sú noví držitelia nútení dať si veci do poriadku.
- Novela reaguje aj na množstvo prípadov, kedy vlastníci dočasne vyradených vozidiel po uplynutí dočasného vyradenia vozidlo opätovne nezaradia do evidencie. Ustanovila sa povinnosť do 15 dní po skončení dočasného vyradenia uskutočniť s dočasne vyradeným vozidlom evidenčný úkon.Nedodržanie znamená možnosť pre orgán Policajného zboru vyzývať ich na splnenie tejto povinnosti, príp. aj na vyvodenie priestupkovej zodpovednosti (pokuty max. do 50 eur v blokovom konaní, do 100 eur v riadnom konaní).
- Vyradiť vozidlo z evidencie je možné len so súhlasom jeho vlastníka
- Osvedčenie o zhode vozidla COC zasiela dopravnému inšpektorátu výrobca, zástupca výrobcu alebo predajca nového vozidla v elektronickej podobe, čím pre držiteľa vozidla odpadla povinnosť predkladať toto osvedčenie v písomnej podobe pri evidenčnom úkone (zápis do osvedčenia COV vykoná samotný predajca).

ALKOHOL

Sprísnili sa podmienky na udelenie vodičského oprávnenia u tých osôb, ktoré nie sú držiteľmi žiadneho vodičského oprávnenia a boli v posledných piatich rokoch prichytení pri šoférovaní motorového vozidla pod vplyvom alkoholu. Ide o preskúmanie zdravotnej spôsobilosti osobitne vo vzťahu k závislosti od alkoholu a absolvovanie odborného poradenstva.
- Držiteľ vodičského oprávnenia, ktorému psychiater zistil závislosť od alkoholu, ale posudzujúci lekár pri lekárskej prehliadke určí, že je zdravotne spôsobilý, sa podrobí odbornému poradenstvu.

ĎALŠIE ZMENY

- Spôsobenie dopravnej nehody, pri ktorej dôjde ku škode na majetku alebo k ublíženiu na zdraví iba voči vodičovi blízkej osobe sa môže prejednávať v priestupkovom konaní iba na návrh poškodenej osoby (teda nie ex offo ako v minulosti). Zároveň to nie je klasifikované ako porušenie pravidiel závažným spôsobom. Takéto priblíženie priestupkového konania k trestnému konaniu vyplýva zo súdnej judikatúry.
- Precizujú sa ustanovenia o zákaze vedenia vozidla v autoškole počas zákazu činnosti.
- Žiadateľ, ktorému už bol uložený zákaz činnosti, môže získať ďalšie vodičské oprávnenie až po absolvovaní preskúšania odbornej spôsobilosti.
- Podmienkou na udelenie vodičského oprávnenia v prípade, ak žiadateľ v minulosti podliehal napr. preskúšaniu odbornej spôsobilosti alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti, je absolvovanie všetkých týchto povinností.
- Opätovne sa zaviedol zákaz státia na vyznačenom okruhu (dopravnými značkami) v obci.
- S vodičským oprávnením skupiny B je možné viesť aj motorové vozidlá skupiny T do 3,5 tony (traktory a ostatné zvláštne motorové vozidlá).
- Okruh vozidiel, ktoré môžu byť správcom cesty odstránené (ide prevažne o odťahy nariadené mestskou políciou), sa zúžil o tie, ktoré neoprávnene stoja na tzv. rezidentských parkovacích miestach, ktoré sú vyhradené pre neurčitý počet vozidiel spĺňajúcich podmienky uvedené na dopravnej značke.V takomto prípade sa zabráni odjazdu vozidla priestupcu napr. pomocou tzv. papuče a priestupok sa prejedná v blokovom konaní.
- Zákaz zastavenia a státia sa rozširuje na koridore pre cyklistov a na nástupištiach zastávok pravidelnej verejnej dopravy osôb.
- Rozširuje sa okruh správnych deliktov, za ktoré orgán Policajného zboru uloží pokutu právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi.
- Termín zosúladenia dopravných značiek umiestnených pred februárom 2009 s novými podmienkami podľa zákona o cestnej premávke a jeho vyhlášky sa posúva na 31. december 2019.

Novela nadobudla účinnosť od 1. januára 2016.

- NOVÝ SADZOBNÍK POKÚT OD 1.JÚLA 2014

ZMENY V SADZOBNÍKU POKÚT ZA DOPRAVNÉ PRIESTUPKY OD 01.07.2014

Pri všetkých priestupkoch, kde je základná sadzba 60 eur, sa od januára 2014 výška pokuty znižuje podľa prijatej novely zákona o cestnej premávke na 50 eur.

Sadzobník je záväzný pre prípady blokových pokút na mieste. Ak vodič s pokutou nesúhlasí a odmietne ju na mieste zaplatiť, je agresívny alebo jedným konaním porušil viac priestupkov, nasleduje správne konanie, v ktorom sa postupuje podľa zákona o priestupkoch. Ten namiesto presných sankcií pozná len hornú hranicu pokuty.

A/ ZÁKLADNÉ POVINNOSTI

§ 3 Všeobecné povinnosti účastníka cestnej premávky

Nerešpektovanie dopravnej značky a dopravného zariadenia:

- Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ vodičom motorového vozidla 60 eur
- Zákazová dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel“ 60 eur
- Zákazová dopravná značka „Zákaz predchádzania“ 100 eur
- v prípade obmedzenia alebo ohrozenia iného účastníka cestnej premávky 150 eur

v prípade spôsobenia dopravnej nehody predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu (ďalej len „predložiť“)

- Prejazd cez križovatku na signál STOJ! dávaný policajtom alebo inou oprávnenou osobou, alebo vyplývajúci z dopravnej značky, alebo dopravného zariadenia 150 eur
- Neuposlúchnutie výzvy policajta podrobiť sa vyšetreniu na zistenie, či vodič nemotorového vozidla nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou predložiť

§ 4 Povinnosti vodiča

Použitie vozidla na jazdu, ktoré:

- Nemožno prevádzkovať v cestnej premávke 60 eur
- Šoférovanie bez platných dokladov predpísaných zákonom alebo osobitným predpisom 30 eur
- Nedanie prednosti chodcovi, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 60 eur
- Ohrozenie chodca, ktorý vstúpil na vozovku a prechádza cez priechod pre chodcov 150 eur
- Šoférovanie bez príslušného vodičského oprávnenia, bez osoby spolujazdca, v čase jeho odobratia alebo počas zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa učí viesť automobil v autoškole, podrobuje sa skúške z jeho vedenia alebo má v čase zadržania vodičského povolenú jazdu predložiť
- Vedenie nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok
- Pri zistení hodnoty menej ako 0,4761 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu 50 eur

pri zistení hodnoty viac ako 0,4762 mg etanolu na liter vydýchnutého vzduchu predložiť

- Šoférovanie pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok (s výnimkou stavu vylučujúceho spôsobilosť viesť motorové vozidlo) predložiť
- Odovzdanie vedenia vozidla osobe, ktorá nespĺňa podmienky na vedenie vozidla alebo je pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, alebo ktorej schopnosť viesť vozidlo je inak znížená predložiť
- Ohrozenie chodcov prechádzajúcich cez cestu, na ktorú vodič odbočuje, pri odbočovaní na miesto mimo cesty, pri vchádzaní na cestu a pri otáčaní alebo pri cúvaní 150 eur
- Ohrozenie cyklistov prechádzajúcich cez priechod pre cyklistov 150 eur
- Náhle zníženie rýchlosti jazdy alebo náhle zastavenie, ak to nevyžaduje bezpečnosť cestnej premávky 60 eur
- Používanie telefónu vodičom počas jazdy okrem telefonovania s použitím systému „voľné ruky“ alebo vykonávanie inej obdobnej činnosti, ktorá nesúvisí s vedením vozidla 60 eur
- Vyhadzovanie predmetov z vozidla 60 eur
- Obťažovanie ostatných účastníkov cestnej premávky a iných osôb – najmä nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočným ponechaním motora stojaceho vozidla v chode 60 eur
- Zastavenie vozidla na priechode pre chodcov alebo na priechode pre cyklistov, ak to nevyžadovala bezpečnosť cestnej premávky 60 eur

§ 5 Povinnosti niektorých vodičov a spolujazdcov

- Vedenie motorového vozidla bez riadne upevnenej ochrannej prilby, ak takej povinnosti vodič a jeho spolujazdec podliehajú 60 eur
- Jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malom motocykli, motocykli, motorovej trojkolke či štvorkolke alebo ako spolujazdec na malom motocykli kategórii L1e (dvojkolesové vozidlo), na motocykli kategórii L3e (dvojkolesové vozidlo bez postranného vozíka) a L4e (dvojkolesové vozidlo s postranným vozíkom) 60 eur

§ 8 Používanie bezpečnostných pásov a iných zadržiavacích zariadení

- Nepoužitie bezpečnostného pásu alebo iného zadržiavacieho zariadenia počas jazdy 60 eur

B) JAZDA VOZIDLAMI

§ 9 Spôsob jazdy

- Jazda v protismernej časti vozovky alebo jazdného pruhu
- V neprehľadných alebo inak nebezpečných miestach (zákruty, vrcholy stúpania a podobne) 100 eur

- v ostatných prípadoch 60 eur

- ak dôjde k bezprostrednému ohrozeniu bezpečnosti alebo plynulosti cestnej premávky 150 eur

- Jazda po krajnici, s výnimkou zastavenia a státia alebo pri obchádzaní a vyhýbaní sa prekážke cestnej premávky 150 eur

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch

- Bezdôvodná jazda na ceste s dvoma alebo viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy mimo obce v inom než v pravom jazdnom pruhu 60 eur
- Nedanie prednosti v jazde vodičovi pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu 100 eur
- Ohrozenie vodiča jazdiaceho vo voľnom jazdnom pruhu pri obchádzaní prekážky v jazdnom pruhu 60 eur

Jazda v mimoriadnych prípadoch

§ 11

- Bezdôvodná jazda pozdĺž nástupného ostrovčeka vľavo alebo pozdĺž električky vľavo, ak takáto jazda nie je povolená dopravnou značkou 60 eur
- Obmedzenie jazdy električky na električkovom páse 50 eur
- Ohrozenie jazdy električky na električkovom páse 60 eur

§ 12

- Nedanie prednosti v jazde vodičovi autobusu alebo trolejbusu vychádzajúcemu z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, ak dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 eur

§ 13

- Nezastavenie vozidla za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse 60 eur
- Ohrozenie osoby vystupujúcej z vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb alebo do neho nastupujúcej v úseku zástavky pravidelnej verejnej dopravy osôb 60 eur

§ 14 Obchádzanie

- Obmedzenie alebo ohrozenie protiidúcich vodičov, vodičov jazdiacich za ním a ostatných účastníkov cestnej premávky pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky v cestnej premávke alebo chodca 60 eur

§ 15 Predchádzanie

- Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy a ohrozuje vodičov jazdiacich za ním 60 eur
- Obmedzenie alebo ohrozenie vodičov vozidiel, pred ktorých sa vodič po predídení zaraďuje 60 eur
- Bránenie v predchádzaní, najmä zvyšovaním rýchlosti jazdy alebo iným spôsobom 60 eur
- Predchádzanie iného vozidla v mieste, kde je to zakázané 100 eur

§ 16 Rýchlosť jazdy

- Neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať 60 eur
- Neprispôsobenie rýchlosti jazdy, následkom čoho prejde vozidlo do protismernej časti vozovky na neprehľadnom alebo inak nebezpečnom mieste a dôjde k dopravnej nehode predložiť
- Prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti ustanovenej pravidlami cestnej premávky alebo prekročenie rýchlosti obmedzenej dopravnou značkou alebo dopravným zariadením

V obci:

do 6 km/h napomenutím
nad 6 – 10 km/h 20 eur
nad 10 – 15 km/h 40 eur
nad 15 – 19 km/h 60 eur
nad 19 – 25 km/h 90 eur
nad 25 – 30 km/h 140 eur
nad 30 – 35 km/h 200 eur
nad 35 – 40 km/h 280 eur
nad 40–45 km/h 360 eur
nad 45–50 km/h 440 eur
nad 50–55 km/h 540 eur
nad 55–60 km/h 650 eur
nad 60 km/h a viac predložiť

Mimo obce:

do 6 km/h napomenutím
nad 6 – 15 km/h 20 eur
nad 15 – 25 km/h 40 eur
nad 25 – 29 km/h 60 eur
nad 29 – 35 km/h 130 eur
nad 35 – 40 km/h 200 eur
nad 40 – 45 km/h 300 eur
nad 45 – 50 km/h 400 eur
nad 50 – 55 km/h 520 eur
nad 55 – 60 km/h 650 eur
nad 60 km/h a viac predložiť

§ 19 Odbočovanie

- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pred odbočovaním a počas odbočovania 50 eur
- Nedanie znamenia o zmene smeru jazdy pri odbočovaní, pri ktorom došlo k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky, najmä vodičov vozidiel idúcich za ním 60 eur
- Nedanie prednosti v jazde pri odbočovaní vľavo protiidúcim vozidlám i nemotorovým vozidlám, električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom prechádzajúcim cez vozovku 60 eur
- Pri odbočovaní vpravo, nedanie prednosti v jazde električke, ak je povolená jazda pozdĺž električky vľavo 60 eur
- Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 eur
- Nedanie prednosti v jazde električke, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy 60 eur
- Nedanie prednosti v jazde cyklistovi idúcemu rovno 40 eur
- Ohrozenie cyklistu odbočujúceho vľavo vodičom motorového vozidla pri odbočovaní doľava 60 eur

§ 20 Jazda cez križovatku

- Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim po hlavnej ceste, ak je vedľajšia cesta označená dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“ a došlo k ich ohrozeniu 150 eur
- Nedanie prednosti v jazde vozidlám prichádzajúcim na križovatku sprava pri nerozlíšení ciest dopravnými značkami a došlo k ich ohrozeniu 100 eur
- Vojdenie na križovatku, ak situácia nedovoľuje pokračovať za križovatkou v jazde, takže by bolo nutné zastaviť vozidlo na križovatke 60 eur
- Nezastavenie pred križovatkou na príkaz dopravnej značky „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad 60 eur

§ 21 Vchádzanie na cestu

- Nedanie prednosti v jazde vozidlu idúcemu po ceste pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty, lesnej cesty, cestičky pre cyklistov, z obytnej alebo pešej zóny 60 eur
- Ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 100 eur
- Nezabezpečenie vchádzania na cestu náležite poučenou osobou, ak príde k ohrozeniu iných účastníkov cestnej premávky 60 eur

§ 22 Otáčanie a cúvanie

- Ohrozenie ostatných účastníkov cestnej premávky pri cúvaní 60 eur
- Nezabezpečenie otáčania alebo cúvania náležite poučenou osobou, ak si to vyžadujú okolnosti, najmä nedostatočný rozhľad 60 eur
- Otáčanie a cúvanie na mieste, kde je to zakázané 60 eur

§ 23 Zastavenie a státie

- Zastavenie na obojsmernej ceste v protismere vľavo 30 eur
- Pri státí nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh o šírke najmenej 3 m pre každý smer jazdy 60 eur
- Pri zastavení nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy 60 eur
- Pri zastavení a státí vodič znemožnil ostatným vodičom vyjdenie z parkovacieho miesta 60 eur
- Pri zastavení a státí vedľa vozidla s parkovacím preukazom nezostal bočný odstup najmenej 1,2 m 60 eur
- Ohrozenie účastníkov cestnej premávky pri vychádzaní od okraja cesty alebo chodníka 60 eur
- Neumožňuje vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu 60 eur
- Vodič vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktorý pri vychádzaní zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu ohrozil vodičov idúcich rovnakým smerom 60 eur

§ 24

- Ohrozenie bezpečnosti osôb a iných účastníkov cestnej premávky pri otváraní dverí alebo bočných stien vozidla, ako aj pri nastupovaní do vozidla alebo vystupovaní z neho 30 eur
- V prípade spôsobenia udalosti podľa § 64 ods. 3 zákona o premávke alebo spôsobenia dopravnej nehody 60 eur
- Nezabezpečenie odstaveného vozidla, aby nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a nemohla ho neoprávnene použiť iná osoba 60 eur
- Neumiestnenie prenosného výstražného trojuholníka po dobu núdzového státia vo vymedzených vzdialenostiach 60 eur

§ 25

- Porušenie zákazu zastavenia a státia na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako 15 m pred nimi a 15 m za nimi 150 eur
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na električkovom koľajovom páse 60 eur
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na chodníku okrem prípadu, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením nie je určené inak, alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím 60 eur
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou 60 eur
- Na iných miestach, kde by tým bola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedzená jazda vozidiel 60 eur
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na mieste, kde by nezostal medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou voľný jazdný pruh široký najmenej 3,5 m 60 eur
- Porušenie zákazu zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené 150 eur
- Na cestách I. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách mimo obce, s výnimkou účelových komunikácií, zastavenie a státie mimo parkoviska okrem núdzového státia 60 eur

§ 27 Železničné priecestia

- Prechádzanie cez železničné priecestie vo viac než v jednom prúde, ak nejde o súbežnú jazdu 60 eur
- Nezastavenie vozidla pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde“ na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať 60 eur

§ 28

- Porušenie zákazu vchádzania na železničné priecestie 150 eur

OSVETLENIE VOZIDIEL

§ 32

- Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením počas dňa za nezníženej viditeľnosti 20 eur
- Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy rozsvietenými stretávacími svetlometmi alebo im na roveň postaveným osvetlením za zníženej viditeľnosti 60 eur
- Neosvetlenie nemotorového vozidla rozsvietenými svietidlami počas zníženej viditeľnosti 20 eur

OSOBITOSTI PREMÁVKY NA DIAĽNICI A RÝCHLOSTNEJ CESTE

§ 44 Osobitné označenie vozidla a parkovací preukaz

- Neoprávnené používanie osobitného označenia pre vozidlá a parkovacieho preukazu 60 eur

- EVIDENCIA VOZIDIEL PZ SR

Pri väčšine úkonov je potrebné vozidlo pristaviť na obhliadku. Tu su časy obhliadok na evidencií motorových vozidiel PZ v Martine.
Parkovisko pri krytej plavárni.

Pondelok, Utorok, Streda :
o 7:30, 10:00, 13:00
v Stredu aj o 15:00
Piatok :
o 7:30, 10:00

PRIHLÁSENIE NOVÉHO VOZIDLA

Pri prihlásení nového vozidla je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II
- doklad o nadobudnutí vozidla – faktúra, leasingová zmluva
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- platný doklad totožnosti
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
- overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti
- ak sa prihlasuje vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES, je potrebné predložiť tzv. COC doklad (certifikát o konformite)
- správny poplatok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €]
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je ďalší poplatok vo výške 24 €.

PRIHLÁSENIE VOZIDLA DOVEZENÉHO ZO ZAHRANIČIA

Pri prihlásení dovezeného vozidla zo zahraničia do evidencie je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II vydané príslušným obvodným úradom dopravy
- rozhodnutie obvodného úradu dopravy o schválení technickej spôsobiloti vozidla alebo uznaní jeho typového schválenia, toto rozhodnutie sa na účely prihlásenia vozidla považuje za doklad o nadobudnutí vozidla
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- platný doklad totožnosti
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
- osvedčenie o zhode vozidla COC vydané výrobcom vozidla, ak sa jedná o nové vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES (novým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré bolo v evidencii iného štátu max. 6 mesiacov, alebo ktoré má najazdené menej ako 6000 km)
- kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €]
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.Ak ide o nový dopravný prostriedok dovezený z iného členského štátu Európskej únie je potrebné priniesť potvrdenie vydané daňovým úradom o zaplatení dane z pridanej hodnoty v tuzemsku. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vlastník vozidla predloží osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty a potvrdenie daňového úradu o tom, že informoval daňový úrad o nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného členského štátu Európskej únie.Ak je držiteľom firma, je potrebné doniesť aj originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list, resp. jeho overenú kópiu k nahliadnutiu
- Pokiaľ ide o prihlásenie vozidla organizácie, ,je potrebná prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (konateľ spoločnosti, živnostník alebo osoba úradne splnomocnená).

PRIHLÁSENIE VOZIDLA Z INÉHO OKRESU

Držiteľ vozidla je povinný do 15 dní od dňa vykonania prevodu držby prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle. Orgány Policajného zboru požadujú predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II so zápisom odhlásenia, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť
- ak vozidlo nebolo prihlásené ani do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé” (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle)
- správny poplatok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za štandardnú plechovú TEČ, vozidlá iba s jednou TEČ 1 x 16,50 €]; pri presťahovaní pôvodného majiteľa – poplatok iba 33 € za 2 x TEČ
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

Praktická rada : Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je potrebné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i agendu: Odhlásenie vozidla do iného okresu

PRISŤAHOVANIE Z INÉHO OKRESU

Držiteľ vozidla je povinný umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle a orgány Policajného zboru požadujú predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla z pôvodného okresu
- platný doklad totožnosti so zapísaným novým trvalým pobytom
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, aktuálny výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list so zapísaným novým sídlom
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- správny poplatok v hodnote 33 €
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.Praktická rada : Nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla v pôvodnom okrese.

ZMENA VLASTNÍCTVA VOZIDLA

Klasickým a najčastejším prípadom zmeny vlastníctva vozidla je ukončenie dlhodobého prenájmu vozidlu (leasing), kedy nedochádza k zmene držiteľa vozidla. Ak sa so zmenou vlastníctva mení zároveň aj držiteľ vozidla, na tento evidenčný úkon sa vzťahujú rovnaké podmienky ako pri zmene držiteľa.
Pri zmene vlastníctva je potrebné predložiť:

- držiteľ, ktorý má byť novým vlastníkom – žiadosť o vykonanie zmeny
- osobná prítomnosť pôvodného vlastníka alebo jeho úradne osvedčený písomný súhlas s vykonaním zmeny
- splnomocnenie, ak je držiteľ vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- platný doklad totožnosti, resp. originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- potvrdenie o uzavretí povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.Správne poplatky
- V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo zmena vlastníctva vozidla 12 €.
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

ZMENA DRŽITEĽA (PREPIS) V OKRESE

Pri zmene držiteľa (prepise) vozidla v okrese, musia byť prítomní obaja, teda pôvodný aj nový držiteľ, aj s dokladmi totožnosti a pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri zmene držiteľa (prepis) v okrese je potrebné predložiť:

- pôvodný držiteľ – žiadosť o prevod džby na inú osobu (odhlásenie)
- nový držiteľ – žiadosť o zápis svojej osoby (prihlásenie)
- platný doklad totožnosti (pri odhlásení aj prihlásení)
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list (pri odhlásení aj prihlásení)
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- nový držiteľ predloží doklad o predbežnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).Zmenu vlastníctva vykoná orgán Policajného zboru, kde je vozidlo evidované.

SPRÁVNE POPLATKY

- pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú
- odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku – 16,50 € za jednu tabuľku
- zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie, aj s vykonaním úprav v dokladoch, vrátane vydania týchto dokladov – 33 €, t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov
- papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie – 165,50 €.

ODHLÁSENIE VOZIDLA DO INÉHO OKRESU

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:

- vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa
- osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
- potrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie).

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia (pôvodný majiteľ), ako i prihlásenia. Preto dávame do pozornosti i životnú udalosť Prihlásenie vozidla z iného okresu . V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmanu trvalého pobytu v novom okrese. Poistenie vozidla možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla.

ODHLÁSENIE VOZIDLA DO ZAHRANIČIA

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať tými spôsobmi:

- odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I
- odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I.

Taktiež je možné vykonať odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte. Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla povinný predložiť:

- vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa a vlastníka
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie
- odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia “spôsobilé”
- potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Správne poplatky

- odhlásenie vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I – 33 € zakaždú tabuľku s evidenčným číslom; t. j.
- poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I
- odhlásenie vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I – 12 € – v tomto prípade je poplatok
- len za vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €.

VÝMENA NEPLATNÉHO OSVEDČENIA O EVIDENCII

Snahou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je umožnenie vydávania nových dokladov osvedčenie o evidencii časť I a časť II v čo najširšom meradle, pričom však nie je ohraničený termín ukončenia platnosti súčasne vydaných dokladov.

Držiteľ vozidla môže o výmenu dokladov z dôvodu poškodenia, straty alebo odcudzenia osvedčenia o evidencii časť I alebo časť II, (resp. pôvodne vydaných dokladov od vozidla) po 1.6.2010 požiadať ktorékoľvek pracovisko vedenia evidencie vozidiel v Slovenskej republike.

Pri výmene pôvodne vydaných dokladov je držiteľ vozidla povinný predložiť okrem samotných dokladov, nasledovné doklady:

- vyplnenú žiadosť o zmenu
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- doklad o uzavretí povinného zmluvného poistenia za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- v tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €
- ak sa vydávajú nové doklady za pôvodné zničené, stratené, odcudzené alebo poškodené, vyberá sa polatok vo výške 10 € za každý takýto doklad
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €

Doklady od vozidla sú neplatné, ak:

- sú v nich neoprávnene vykonané zmeny
- záznamy v nich uvedené nezodpovedajú skutočnosti (napr. zmena priezviska, zmena názvu spoločnosti, zmena trvalého pobytu, resp. sídla spoločnosti atď.)
- sú poškodené tak, že údaje v nich uvedené sú nečitateľné
- boli zničené, stratené alebo ukradnuté
- bolo vozidlo ukradnuté
- tiež čipová karta osvedčenie o evidencii časť I je neplatná, ak je neplatné papierové osvedčenie o evidencii časť II.

ZMENA FARBY VOZIDLA

Pri zmene farby vozidla je potrebné predložiť:

- vyplnenú žiadosť o zmenu
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- pri zmene farby sa predkladá aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom “spôsobilé”. V tomto prípade sa vydávajú obidva nové doklady – papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I. Vydanie každého dokladu je spoplatnené sumou 6 €, t. j. celkovo výmena dokladov vozidla 12 €
- tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 24 €. Výmenu karosérie, motora a zápis spájacieho zariadenia vykonáva obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Orgán Policajného zboru následne vykoná zápis zmeny v dokladoch.

VYRADENIE VOZIDLA Z EVIDENCIE

Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o to jeho držiteľ alebo vlastník požiada.

Držiteľ vozidla je pri vyradení vozidla z evidencie povinný predložiť a odovzdať

- vyplnenú žiadosť o zmenu
- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- tabuľku s evidenčným číslom, alebo oznámenie o strate alebo krádeži tabuľky s evidenčným číslom, prípadne čestné vyhlásenie
- potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie
- platný doklad totožnosti
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- správny poplatok v hodnote 5 €.Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v zmluvnom štáte Európskeho
hospodárskeho priestoru, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, orgán Policajného zboru vyradí také vozidlo z evidencie až po získaní informácie príslušného orgánu štátu, ktorý vozidlo eviduje. Orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie aj bez žiadosti držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla, ak prijal informáciu zo štátu, ktorý vozidlo eviduje. Ak vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, ktoré previedol na osobu s pobytom alebo sídlom v štáte mimo Európskeho spoločenstva, žiada o vyradenie takého vozidla z evidencie, je povinný predložiť potvrdenie príslušného orgánu štátu, do ktorého bolo vozidlo vyvezené.Ak držiteľ starého vozidla nepreviedol toto vozidlo na iného na účely jeho využitia ako motorového vozidla, je povinný predložiť spolu so žiadosťou o vyradenie starého vozidla z evidencie vozidiel orgánu Policajného zboru potvrdenie o prevzatí starého vozidla vystavené spracovateľom tohto starého vozidla v Slovenskej republike alebo osobou oprávnenou na spracovanie starých vozidiel v inom členskom štáte Európskej únie; v tom prípade držiteľ starého vozidla spolu s potvrdením predloží aj jeho úradne overený preklad.O vyradení vozidla z evidencie vydá orgán Policajného zboru jeho držiteľovi písomné potvrdenie. Ak o vyradenie vozidla z evidencie nemôže požiadať držiteľ vozidla, orgán Policajného zboru vyradí vozidlo z evidencie, ak o to požiada vlastník vozidla.Orgán Policajného zboru rozhodne o vyradení vozidla z evidencie aj na návrh orgánu príslušného podľa zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore ak sa potvrdí, že vozidlo má neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.Orgán Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje, vyradí vozidlo z evidencie, ak o jeho trvalom vyradení z cestnej premávky rozhodol obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Držiteľ vozidla vyradeného z evidencie je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takého vozidla z cesty alebo z iného verejného priestranstva do 30 dní odo dňa jeho vyradenia z evidencie. Ak to neurobí, zabezpečí odstránenie vozidla správca cesty na náklady držiteľa vozidla.Vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie, smie byť znova prihlásené do evidencie vozidiel, len ak sa opätovne schválila jeho technická spôsobilosť.

VÝMENA TABULIEK S EVIDENČNÝM ČÍSLOM

Pri výmene tabuliek s evidenčným číslom (TEČ) je držiteľ vozidla povinný predložiť nasledovné doklady:

- osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla
- čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané
- platný doklad totožnosti
- vyplnenú žiadosť o zmenu
- potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
- ak bola TEČ stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená)
- ak je vlastníkom vozidla leasingová spoločnosť, overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti